3. aprila 2020. godine objavljen je Zaključak Vlade 05 broj 53-3008/2020-2 („Sl. glasnik RS“, br. 50/2020) u kome se preporučuje poslodavcima da izmene svoj opšti akt, odnosno ugovor o radu ili drugi pojedinačni akt, u delu kojim se uređuje naknada zarade, odnosno naknada plate (u daljem tekstu: naknada zarade), tako da zaposlenima koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja njihovih poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakta sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije, obezbede pravo na naknadu zarade u visini od 100% osnova za naknadu zarade.

Dalje se poslodavcima preporučuje da ostvarivanje prava prethodno navedene naknade zarade obezbede zaposlenima, i to tako da:

  1. za prvih 30 dana odsustva sa rada, visinu naknade zarade isplate iz svojih sredstava;
  2. počev od 31. dana odsustva sa rada, visinu naknade zarade isplate tako što će iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbediti zakonom propisani iznos naknade zarade, a iz svojih sredstava obezbediti razliku do visine od 100% osnova za naknadu zarade.

Odsustvo sa rada zaposleni dokazuje rešenjem nadležnog organa (sanitarnog inspektora, organa nadležnog za kontrolu prelaženja državne granice, carinskog organa, izvodom iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova i dr.) ili izveštajem lekara o privremenoj sprečenosti za rad (doznaka), u skladu sa zakonom.

Tekst zaključka možete pogledati na linku.

Da podsetimo da na osnovu člana 115. stav 1. tačka 1) Zakona o radu zaposleni ima pravo na naknadu zarade na teret poslodavca za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana, i to najmanje u visini 65% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa ovim zakonom.

U skladu sa članom 101. Zakona o zdravstvenom osiguranju naknadu zarade za slučajeve privremene sprečenosti za rad za prvih 30 dana sprečenosti za rad obezbeđuje poslodavac iz svojih sredstava, a od 31. dana naknadu zarade obezbeđuje Republički fond. Visina naknade koja se obezbeđuje iz sredstava Republičkog fonda definisana je članom 95. stav 1. Zakona o zdravtsvenom osiguranju i ona iznosi 65% od osnova za naknadu zarade.

Ministarstvo zdravlja objavilo je forme zahteva za izdavanje potvrde o izolaciji i to za:

  • putnika u međunarodnom saobraćaju kome je određena hitna mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim Korona virusom SARS-CoV-2  u trajanju od 14 / 28 dana (izolacija u kućnim uslovima) i
  • lice iz kontakta u Republici Srbiji kome je određena hitna mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim Korona virusom SARS-CoV-2  u trajanju od 14 / 28 dana (izolacija u kućnim uslovima).

Na linku je moguće preuzeti obrasce.

Popunjeni obrazac zahteva podnosilac dostavlja putem e-mail adrese: potvrda.covid19@zdravlje.gov.rs. Dobijenu potvrdu zaposleni treba da dostavi poslodavcu radi ostvarivanja prava na naknadu zarade.