Prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 34/2003… i 142/2014 – u daljem tekstu: Zakon), do 30. aprila 2018. godine za sve osiguranike koji su u toku 2017. godine svojim radom i zaradom ostvarivali pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, treba prijaviti u matičnu evidenciju podatke o stažu osiguranja, plaćenim doprinosima i osnovicama osiguranja. Poslodavci će to učiniti putem podnošenja prijava na propisanim obrascima, za šta je Vlada Republike Srbije donela odgovarajuća podzakonska akta, i to: 1) Odluku o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja („Sl. glasnik RS”, br. 118/2003); 2) Odluku o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje podataka u matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja („Sl. glasnik RS”, br. 118/2003 i 11/2006); 3) Odluku o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja („Sl. glasnik RS”, br. 118/2003, 11/2006 i 54/2010). Napomena: U toku 2017. godine nije bilo izmena propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, tako da se i za 2017. godinu na isti način kao i prethodnih godina popunjavaju sledeći obrasci prijava za matičnu evidenciju: 1) Obrazac M-4 – prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice i visine uplaćenog doprinosa za osiguranike zaposlene; 2) Obrazac M-4K – prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice i visine uplaćenog doprinosa za više lica za osiguranike zaposlene. 3) Obrazac M-4UN – prijava o stažu osiguranja po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visine te naknade (popunjava Fond PIO na osnovu posebne evidencije o isplaćenim ugovorenim naknadama iz prijave M-UN i M-UNK); 4) Obrazac M-6 – prijava podataka za utvrđivanje iznosa isplaćenih novčanih naknada po osnovu invalidskog osiguranja (za invalide II i III kategorije kao zatečene korisnike po ranijim propisima). U nastavku teksta pažnja će se pre svega obratiti na popunjavanje podataka po osnovu zaposlenja u obrascu M-4, odnosno M-4K. Obveznici podnošenja prijava matične evidencije – poslodavci Poslodavci su obveznici podnošenja godišnjih prijava podataka za matičnu evidenciju, koji na obrascima M-4 (za jedno lice), odnosno M-4K (za više lica) podnose prijavu za 2017. godinu najkasnije do 30. 4. 2018. godine, i to za sledeće osiguranike koji su kod njih bili radno angažovani (shodno čl. 11. t. od 1) do 6) i t. od 8) do 11) Zakona): 1)


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In