U skladu sa članom 2. tačka 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, broj 43/2001, 101/2007 i 92/2011 – u daljem tekstu: Zakon), vaskršnji odnosno uskršnji praznici praznuju se u Republici Srbiji počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa, dakle četiri dana. Saglasno kalendaru, u to­ku meseca marta i apri­la 2018. godine da­ni ver­skih pra­zni­ka su: 1) za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica – uskršnji praznici, počev od Velikog petka 30. marta, zaključno sa drugim danom Uskrsa u ponedeljak 2. aprila; 2) za pravoslavce – vaskršnji praznici, počev od Velikog petka 6. aprila, zaključno sa drugim danom Vaskrsa u ponedeljak 9. aprila. Prema tome, neradni dani za ove praznike su: – 30. mart (pe­tak) – za za­po­sle­ne katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica; – 31. mart i 1. april (su­bo­ta i ne­de­lja) – za zaposlene katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica, ko­ji­ma su po ras­po­re­du ovo da­ni ra­da; – 2. april (ponedeljak) – za za­po­sle­ne katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica; – 6. april (pe­tak) – za sve za­po­sle­ne (na­i­me, vas­kr­šnji pra­zni­ci su ne­rad­ni da­ni za sve za­po­sle­ne, bez ob­zi­ra na ver­sku pri­pad­nost); – 7. i 8. april (su­bo­ta i ne­de­lja) – da­ni su ne­delj­nog od­mo­ra za ve­ći­nu za­po­sle­nih, a pra­vo od­su­stva na ove da­ne, bez obzira na versku pripadnost, ima­ju za­po­sle­ni koji­ma su ovo da­ni ra­da po ras­po­re­du; – 9. april (ponedeljak) – za sve za­po­sle­ne (na­i­me, vas­kr­šnji pra­zni­ci su ne­rad­ni da­ni za sve za­po­sle­ne, bez ob­zi­ra na ver­sku pri­pad­nost). Za od­su­stvo u navedene da­ne verskih praznika za­po­sle­ni ima­ju pra­vo na nakna­du za­ra­de/plate, a za rad u ne­ki od ovih da­na za­po­sle­ni ostva­ru­ju pra­vo na zara­du/platu i uve­ća­nje za­ra­de/plate. Pra­vo za­po­sle­nih da ne ra­de na ver­ske prazni­ke i da za to vre­me do­bi­ju na­kna­du za­ra­de/plate, od­no­sno ako ra­de – da do­bi­ju uve­ća­nu za­ra­du/platu, re­gu­li­sa­no je Za­ko­nom o ra­du („Sl. gla­snik RS”, br. 24/2005… i 113/2017). Varijante odsustva sa rada u dane praznika i pra­vo na na­kna­du za­ra­de Kao što je rečeno, ove godine se u različite datume slave Vaskrs, odnosno Uskrs, pa tako zaposleni: 1) koji rade u petodnevnom rasporedu radnog vremena (ponedeljak–petak), dakle subota i nedelja su im dani nedeljnog odmora, ostvaruju pravo na naknadu zarade za Veliki petak (katolici na 30. mart, odnosno svi zaposleni na 6. april) i na drugi dan Uskrsa (Vaskrsa), odnosno 2. aprila katolici, a 9. aprila svi zaposleni; 2)


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In