Prema odredbi člana 55. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 4/2019 – dalje: Zakon o porezu), prihodi od autorskih prava predstavljaju prihode fizičkog lica na koje se plaća porez na dohodak građana i doprinosi za socijalno osiguranje. U praksi su ovi prihodi vrlo raznovrsni, kao i njihovi obračuni, a u nastavku će biti prikazano nekoliko karakterističnih primera ovih primanja i njihovog poreskog tretmana. View Fullscreen NOVEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 159 ZARADE Mr Željko Albaneze Primeri obračuna prihoda od autorskih prava Prema odredbi člana 55. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 4/2019 – dalje: Zakon o porezu), prihodi od autorskih prava predstavljaju prihode fizičkog lica na koje se plaća porez na dohodak građa- na i doprinosi za socijalno osiguranje. U praksi su ovi prihodi vrlo razno- vrsni, kao i njihovi obračuni, a u nastavku će biti prikazano nekoliko karak- terističnih primera ovih primanja i njihovog poreskog tretmana. Obračun autorske naknade kada se priznaju stvarni troškovi Autori koji imaju pravo na priznavanje nor- miranih troškova mogu da podnesu zahtev da im se, umesto normiranih, priznaju stvarni troškovi koje je su imali pri ostvarivanju i očuvanju prihoda, ako za to podnesu dokaze (ra- čune i sl.). Ovi autori, kao i ostali kojima se uz autorsko delo priznaju normirani troškovi, na prihode od autorskog dela plaćaju porez po stopi od 20%, doprinos za PIO po stopi od 26% i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3% (ako nisu osigurani po drugom osnovu). Pošto je uobičajeno da se naknada za autorsko delo najpre utvrđuje u neto iznosu, dok je osno- vica za obračun poreza i doprinosa bruto iz- nos te naknade, kada se autoru priznaju stvarni troškovi, koeficijenti za preračun naknade sa neto iznosa na bruto iznose: 1) kada se plaća porez od 20%, doprinos za PIO od 26% i doprinos za zdravstveno osiguranje od 10,3%, formula je: Bruto naknada = Stvarni tro- škovi + (Neto naknada / 0,437); 2) kada se plaća porez od 20% i doprinos za PIO od 26%, formula je: Bruto naknada = Stvarni tro- škovi + (Neto naknada / 0,54); 3) kada se plaća samo porez od 20%, formula je: Bruto naknada = Stvarni troškovi + (Neto nak- nada / 0,80). Primer: Preračun neto naknade na bruto Stvarni troškovi iznose 10.000 dinara, a naknada po autorskom ugovoru 50.000 dinara neto. Obračun je prikazan za sva tri
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In