Posredovanje ima karakter usluge koja je predmet oporezivanja PDV-om ukoliko su ispunjeni sledeći opšti uslovi: posrednik je obveznik PDV-a koji pruža usluge posredovanja u okviru obavljanja svoje delatnosti; posredovanje se vrši uz naknadu, s tim što i promet usluge bez naknade može biti oporeziv PDV-om ukoliko je posredovanje izvršeno u neposlovne svrhe obveznika; mesto prometa usluga posredovanja je Republika Srbija u smislu određivanja mesta prometa usluga. View Fullscreen 134 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI dipl. ekon. Tanja Đelkapić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija Usluge posredovanja sa aspekta PDV-a Posredovanje ima karakter usluge koja je predmet oporezivanja PDV-om uko- liko su ispunjeni sledeći opšti uslovi: posrednik je obveznik PDV-a koji pruža usluge posredovanja u okviru obavljanja svoje delatnosti; posredovanje se vrši uz naknadu, s tim što i promet usluge bez naknade može biti opore- ziv PDV-om ukoliko je posredovanje izvršeno u neposlovne svrhe obveznika; mesto prometa usluga posredovanja je Republika Srbija u smislu određivanja mesta prometa usluga. Uvod Posredovanje je, kao obligacioni odnos, uređeno odredbama Zakona o obligacionim od- nosima („Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ”, br. 31/93, i „Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja – dalje: Zakon o obligacionim odnosima). Ovim zako- nom uređena su prava i obaveze dveju ugovorenih strana – posrednika i nalogodavca. Ugovorom o posredovanju obavezuje se po- srednik da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice koje bi s njim pregovaralo o zaključenju određenog ugovora, a nalogodavac se obavezuje da mu isplati određenu naknadu ako taj ugovor bude zaključen. Kad je ugovoreno da će po- srednik imati pravo na određenu naknadu i ako njegovo nastojanje ostane bez rezultata, o takvom ugovoru sudiće se prema odredbama koje važe za ugovor o delu. U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vred- nost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 − isprav- ka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 − dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18 – dalje: Zakon o PDV-u), posredovanje ima karakter usluge koja je predmet oporezivanja PDV-om ukoliko su ispu- njeni sledeći opšti uslovi: ● posrednik je obveznik PDV-a koji pruža usluge posredovanja u okviru obavljanja svoje delatno- sti; ● posredovanje se vrši uz naknadu, s tim što i promet usluge bez naknade može biti oporeziv PDV-om ukoliko je posredovanje izvršeno u ne- poslovne svrhe obveznika, u smislu člana 5. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV-u (pružanje usluga koje poreski
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In