– За привредна друштва У вези са припремом финансијских извештаја неопходно је спровести низ активности које претходе њиховом састављању, у циљу реалног вредновања позиција имовине, обавеза, прихода и расхода на дан билансирања. Спровођење ових активности произлази из: 1) Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013 – у даљем тексту: Закон); 2) Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 137/2014 – у даљем тексту: Правилник); 3) рачуноводствене регулативе коју примењује конкретно друштво у складу са Законом: МРС/МСФИ, МСФИ за МСП или Правилником о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица; 4) Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 – у даљем тексту: Контни оквир); 5) Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама и 6) других интерних аката друштва. Основне претпоставке и начела финансијског извештавања Позиције које се приказују у редовним финансијским извештајима, вреднују се у складу са општим рачуноводственим начелима: 1) претпоставке да привредно друштво послује континуирано; 2) методе вредновања примењују се доследно из године у годину; 3) вредновање се врши уз примену принципа опрезности, а посебно: – у Билансу стања приказују се обавезе настале у току текуће или претходних пословних година, чак и уколико такве обавезе постану евидентне само између датума Биланса стања и датума његовог састављања, – у обзир се узимају сва обезвређења, без обзира на то да ли је резултат пословне године добитак или губитак; 4) у обзир се узимају сви приходи и расходи који се односе на пословну годину, без обзира на датум њихове наплате односно исплате; 5) компоненте имовине и обавеза вреднују се посебно; 6) биланс отварања за сваку пословну годину мора да буде једнак билансу затварања за претходну пословну


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In