Uredbom o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Sl. glasnik RS”, br. 10/2017) izvršena je dopuna carinskih propisa koji su bliže određivali pojam carinskog obeležja, čime su stvoreni uslovi da se elektronski lokator koristi kao carinsko obeležje. Dopunom ove uredbe je početak upotrebe elektronskog lokatora predviđen za 1. oktobar 2017. godine. Šta je i kako se upotrebljava elektronski lokator u carinskom postupku Članom 405. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom („Sl. glasnik RS”, br. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016 i 10/2017 – u daljem tekstu: Uredba) propisano je da se carinskim obeležjima smatraju carinska plomba, elektronski lokator, otisci carinskog žiga ili carinskog pečata i nalepnica. Izuzetno, ukoliko se na carinsku robu ne mogu postaviti navedena carinska obeležja, za osiguravanje istovetnosti robe može se koristiti i opis robe ukoliko je overen od strane carinskog organa (npr. tranzitna deklaracija, tovarni list) i ukoliko je dovoljno precizan da omogući lako utvrđivanje količine i vrste robe. Razlozi za korišćenje carinskih obeležja mogu biti različiti, ali će ovde biti navedeni oni osnovni: 1) kada se preko carinske teritorije Republike Srbije prevozi roba na koju nisu plaćene uvozne dažbine ili roba koja se iz nekog drugog razloga nalazi pod carinskim nadzorom, carinski organ, zbog zaštite fiskalnih interesa ili iz razloga bezbednosti i sigurnosti, preduzima mere koje onemogućavaju da bilo kakvo neovlašćeno raspolaganje navedenom robom ostane neopaženo; 2) carinski organ je, shodno članu 97. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016), dužan da preduzme potrebne mere (npr. postavljanje carinskih obeležja) kako bi se obezbedila istovetnost robe ukoliko je identifikacija robe neophodna da bi se ispunili uslovi koji uređuju carinski postupak za koji je navedena roba deklarisana; 3) članom 405. Uredbe propisano je da je pre puštanja robe u tranzitni postupak neophodno osigurati istovetnost robe postavljanjem carinskih obeležja. Elektronski lokator je u članu 405a Uredbe opisan kao GPS uređaj sa integrisanim pristupom mreži mobilne telefonije (minimalno GPRS tipa). Upotreba elektronskog lokatora omogućiće Upravi carina da na carinskom području Republike Srbije, bez fizičkog kontakta (na daljinu), prepoznaje i automatski prati pošiljke i/ili prevozna sredstava prijavljena za postupak tranzita, uvoza i izvoza. Softver koji će se instalirati na računare Uprave carina, objediniće rad svih elektronskih lokatora i operatora u sistemu, prikupljati, obrađivati, arhivirati i dostavljati podatke o lokaciji, položaju, vrsti i količini robe koja se prati, kao i o trasi puta kojom se roba kreće, a zatim će i kreirati tražene izveštaje. U
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In