Финансијски лизинг представља један од начина финансирања улагања у основна средства, те се јавља као алтернатива финансирању сопственим средствима и путем банкарских кредита. Прибављање непокретности и опреме могуће је вршити и путем оперативног лизинга, који представља облик уговора о закупу. И финансијски и оперативни лизинг имају свој специфичан облигационоправни, порески и рачуноводствени аспект.

Предмет овог текста је правно-рачуноводствено евидентирање финансијског лизинга.

Правни аспект финансијског лизинга – појам и предмет лизинга

Због разумевања рачуноводственог аспекта финансијског лизинга неопходно је да се упознамо са његовим правним аспектом који произлази из Закона о финансијском лизингу („Сл. гласник РС”, бр. 55/2003, 61/2005, 31/2011 и 99/2011 – др. закону даљем тексту: Закон о финансијском лизингу).

Финансијски лизинг је, у складу са Законом о финансијском лизингу, дефинисан као посао финансијског посредовања који обавља давалац лизинга и који подразумева да давалац лизинга, задржавајући право својине над предметом лизинга, на одређени временски период на примаоца лизинга преноси овлашћење држања и коришћења предмета лизинга, са свим ризицима и свим користима повезаним са правом својине, а прималац му за то плаћа лизинг накнаду, уколико је испуњен најмање један од следећих услова:

– предмет лизинга је одређен од стране примаоца лизинга;

– право својине над предметом лизинга преноси се с даваоца на примаоца лизинга истеком рока на који је закључен уговор и по извршеној исплати укупно уговореног износа лизинг накнаде;

– прималац лизинга има уговорено право опције откупа предмета лизинга по извршеној исплати укупно уговореног износа лизинг накнаде;

– прималац лизинга има право да продужи рок трајања уговора о лизингу и

– период на који се закључује уговор о лизингу одговара периоду у коме се амортизује целина или најбитнији део предмета лизинга.

Предмет финансијског лизинга, у складу са Законом о финансијском лизингу, може бити:

  1. покретна непотрошна ствар (опрема, постројења, возила и сл.) и
  2. непокретна ствар у смислу закона који уређује својинскоправне односе.

(више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме