Правно лице, односно предузетник који врши промет робе, својим општим актом о рачуноводству и рачуноводственим политикама прописује методу коју ће примењивати приликом вредновања залиха робе и изабрану методу обелодањује у својим Напоменама уз финансијске извештаје приликом састављања годишњих финансијских извештаја.

Рачуноводствено евидентирање набавке робе на велико

У складу са Законом о трговини („Сл. гласник РС”, бр. 53/2010 и 10/2013), трговина на велико (велепродаја, велетрговина) је скуп свих пословних активности у вези са продајом робе/услуга лицима која купују ради даље продаје или коришћења у пословне сврхе.

У складу са Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 – у даљем тексту: Правилник), на рачуну 132 – Роба у промету на велико, исказује се вредност залиха робе у продајним објектима на велико, као што су складишта, стоваришта и слично. Залихе робе у промету на велико у рачуноводству се могу водити по набавној или по продајној цени, без укалкулисаног ПДВ-а. У набавну вредност продате робе укључују се:

– фактурна цена умањена за рабате и попусте;

– транспортни трошкови који укључују трошкове транзитног осигурања;

– манипулативни трошкови (утовар и истовар и др.);

– царина и друге увозне дажбине (осим оних које правно лице може касније да поврати од пореских власти) и

– други трошкови који се могу директно приписати стицању односно набавци робе.

Други трошкови који се могу директно приписати набавци јесу шпедитерски и посреднички трошкови, трошкови пратње приликом превоза специјалних материјала и роба, затим трошкови кала, растура, лома и квара у транспорту, као и трошкови осигурања у транспорту и други трошкови који прате материјал или робу до ускладиштења у магацин купца.

У складу са рачуноводственим правилима, када се залихе робе продају, њихова књиговодствена, односно набавна вредност се признаје као расход периода у ком је признат повезани приход од продаје. У зависности од изабраног начина евидентирања набавке робе,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме