U članku su istaknute specifičnosti u vezi sa vršenjem popisa imovine i obaveza za 2019. godinu kod mikro pravnih lica, preduzetnika koji knjige vode po sistemu dvojnog ili prostog knjigovodstva i preduzetnika koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđen prihod. View Fullscreen 146 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Redakcija Specifičnosti popisa kod mikro pravnih lica i preduzetnika U članku su istaknute specifičnosti u vezi sa vršenjem popisa imovine i obaveza za 2019. godinu kod mikro pravnih lica, preduzetnika koji knjige vode po sistemu dvojnog ili prostog knjigovodstva i preduzetnika koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđen prihod. Uvod Svi preduzetnici, odnosno fizička lica koja su upisana u registar kod nadležnog orga- na, odnosno organizacije počev od 2019. godine imaju obavezu vođenja poslovnih knjiga po siste- mu dvojnog knjigovodstva u skladu sa Zakonom o računovodstvu. S druge strane, prema Zakonu o porezu na dohodak građana, poljoprivrednici i fizička lica koja su u sistemu PDV-a poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa tim zakonom. Popis kod mikro pravnih lica i preduzetnika koji knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva Prema članu 6. Pravilnika o načinu i rokovi- ma vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstve- nog stanja sa stvarnim stanjem, popis imovine i obaveza kod mikro pravnog lica i preduzetnika može da vrši jedno lice na način i u rokovima propisanim ovim pravilnikom. Znači, pravna lica koja su po finansijskim izveštajima za 2018. razvrstana kao mikro, kao i svi preduzetnici, popis za 2019. godinu mogu da vrše bez formiranja komisije, odnosno po- pis može da im vrši jedno lice na način utvr- đen Pravilnikom o popisu. Napomena: Po odredbama novog Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 73/2019), koji stupa na snagu 1. januara 2020. godine, preduzetnici se više ne razvrstavaju po au- tomatizmu u mikro pravna lica. Ove odredbe primenjivaće se od sledeće godine i nemaju uticaj na razvrstavanja i vršenje popisa za 2019. godinu. Dakle, na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za 2019. godinu prav- na lica, odnosno preduzetnici razvrstavaće se po novim kriterijumima za 2020. godinu. O tome je već i Ministarstvo finansija objavi- lo Mišljenje br. 011-00-916/2019-16 od 29. 10. 2019, iz kog je izdvojeno sledeće: […] S obzirom na to da nova pravila raz- vrstavanja stupaju na snagu 1. januara 2020. go- dine, kao i da je propisano da 1. januara 2020. godine prestaju da važe odredbe starog Zakona
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In