Према прописима о трговини, трговина на мало је продаја робе крајњим потрошачима, при чему се тај промет може обављати у малопродајним објектима (продавница, самоуслуга, дисконт, робна кућа) који испуњавају одређене, законом прописане, услове.

 

Осврт на обавезне евиденције које се воде за промет робе на мало у складу са прописима о трговини и фискалним касама

 

Трговци на мало дужни су да на основу Правилника о евиденцији промета („Сл. гласник РС”, бр. 99/2015) за сваки продајни објекат, тј. продајно место воде евиденцију о примљеној и продатој, односно испорученој роби у Књизи евиденције – Образац КЕП. У Књигу евиденције уносе се подаци о пословним променама у вези са прометом робе (набавка, продаја, повраћај, отпис, расход, мањак, промена цена итд.) најкасније наредног дана за претходни дан. Евидентирање у Књизи евиденције врши се на основу веродостојних исправа (фактура, царинска исправа, доставница, отпремница, фактура–отпремница, интерна преносница, пријемница, дневни извештај фискалне касе, односно фискални документ, записник, пописна листа, реверс, исправа о откупу, потврда и др.).

Вредност набављене и продате робе евидентира се у обрасцу КЕП по малопродајним ценама, са порезом на додату вредност.

Исправе које прате робу садрже следеће податке: број и датум исправе; пословно име, адресу и ПИБ испоручиоца, примаоца и превозника (уколико га има); место и адресу објекта из кога се испоручује; име, презиме и потпис одговорних лица испоручиоца, примаоца и превозника; назив робе и количину. Исправе на основу којих се врши евидентирање у Књизи евиденције, поред наведених података, садрже и јединичну цену и вредност робе.

У складу са одредбама члана 3. Закона о фискалним касама („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 93/2012), лице које је уписано у одговарајући регистар за промет добара на мало, односно за пружање услуга физичким лицима, дужно је да врши евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе.

Калкулација као рачуноводствена исправа

Привредни субјекти који се баве прометом робе на мало, дужни су


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме