Обавезе које укључују коришћење рачуноводствених процена, а имају неизвестан износ и рок доспећа, признају се у пословним књигама као резервисања. Циљ признавања резервисања је да се правилно и реално процене и распореде трошкови који ће настати у наредним периодима, а односе се на пословање, односно остваривање прихода текућег периода. Из тог разлога се врши признавање резервисања у периоду остваривања прихода, иако ће стварни издатак и одливи по основу тих прихода настати у неком будућем периоду.

Рачуноводствени оквири за признавање и вредновање резервисања

Рачуноводствено обухватање резервисања врши се у складу са:

1) Међународним рачуноводственим стандардом МРС 37 – Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина („Сл. гласник РС”, бр. 35/2014 – у даљем тексту: МРС 37), за правна лица која примењују Међународне рачуноводствене стандарде, односно Међународне стандарде финансијског извештавања (у даљем тексту: МРС/МСФИ);

2) Одељком 21 Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина Међународног стандарда финансијског извештавања (ИФРС) за мале и средње ентитете („Сл. гласник РС”, бр. 117/2013 – у даљем тексту: МСФИ за МСП), за правна лица која примењују МСФИ за МСП; и

3) Правилником о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 118/ и 95/2014), за микро и друга правна лица.

Према Правилнику о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 – у даљем тексту: Правилник) предвиђени су следећи рачуни за евидентирање резервисања:

– рачун 467 – Обавезе за краткорочна резервисања – исказују се краткорочна резервисања за трошкове и ризике, која доспевају у року краћем од 12 месеци;

– рачуни групе 40 – Дугорочна резервисања – исказују се дугорочна резервисања за трошкове и ризике који се признају и вреднују у складу са МРС 37 и другим релевантним МРС/МСФИ и рачуноводственом политиком, као и Одељком 21 МСФИ за МСП.

Признавање резервисања

Резервисање ће


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме