Посао пословног односно оперативног лизинга уређен је Законом о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93, и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља).

Код оперативног (пословног) лизинга, као и код финансијског, предмет лизинга могу бити покретне непотрошне ствари и непокретности (земљишта и објекти).

Рачуноводствено признавање и вредновање оперативног лизинга у књигама корисника лизинга (закуподавца)

У складу са Међународним рачуноводственим стандардом – МРС 17 Лизинг („Сл. гласник РС”, бр. 35/2014) и Одељком 20 Међународног стандарда финансијског извештавања (ИФРС) за мале и средње ентитете („Сл. гласник РС”, бр. 117/2013), лизинг се класификује као оперативни лизинг ако се њим суштински не преносе сви ризици и користи повезани са власништвом.

Оперативни (пословни) лизинг има карактеристике класичног закупа приликом којег се уговором не преносе све користи и ризици у вези са власништвом предмета закупа, већ закуподавац (давалац лизинга) задржава право власништва, односно остаје власник предмета лизинга и након истека уговора, а закупац по истеку периода коришћења има обавезу да предмет лизинга врати, продужи коришћење или га откупи по уговореној цени.

Лизинг накнада (закупнина, цена лизинга) је битан елемент уговора о лизингу, a представља онај износ новца који корисник лизинга плаћа даваоцу за коришћење предмета лизинга у време и на начин регулисан уговором. Рок у коме плаћања доспевају, њихов број, износ појединих рата, евентуална неизвршења обавеза плаћања, као и сва остала питања у вези са исплатом накнаде, треба да буду уређени уговором о лизингу.

Накнада за лизинг може да се плаћа месечно, тромесечно, полугодишње или годишње, а што се модалитета тиче, у пракси је најчешћи случај да је лизинг накнада уговорена на месечној линеарној основи у фиксним износима. Лизинг накнада може бити и опадајућа, што значи да корисник у првим месецима плаћа веће износе, а наредне рате су ниже за одређени проценат. Такви случајеви су чести


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме