У складу са Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 – у даљем тексту: Правилник), на рачуну 221 – Потраживања од запослених – исказују се потраживања од запослених по основу аконтација за службена путовања, затим по основу накнада штета које су запослени причинили правном лицу и предузетнику, као и по основу мањкова који се накнађују од запослених и сл. Поред тога, на овом рачуну се евидентирају и краткорочна потраживања од запослених по основу одобреног зајма, као и потраживања од запослених по основу издавања готовог новца из благајне за набавку добара и плаћање рачуна.

  1. Потраживања од запослених по основу аконтација за службени пут у земљи

Службеним путовањем се сматра путовање ван места редовног рада запосленог ради извршења одређеног посла по налогу овлашћеног лица. То значи да запосленом који се упућује на службени пут, овлашћено лице код послодавца пре службеног путовања издаје налог за службени пут.

Према одредбама члана 118. став 1. тачка 2) Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС), запослени има право на накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи, у складу са општим актом и уговором о раду. У ове трошкове спадају дневнице за службено путовање, трошкови смештаја на службеном путу и трошкови превоза на службеном путу. Висину трошкова за службени пут у земљи, као и услове под којима запослени остварује право на накнаду ових трошкова, послодавац уређује својим општим актом, односно уговором о раду уколико нема општи акт.

Неопорезиви износ дневнице за службено путовање у земљи износи 2.236 динара, а накнада трошкова смештаја и превоза на службеном путу у земљи у целини се признаје према приложеном рачуну.

Послодавац може да одобри запосленом и коришћење сопственог аутомобила на службеном путовању. Притом се под


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме