Правна лица у пракси често праве пропуст приликом рачуноводственог евидентирања замене значајног резервног дела који увећава набавну вредност основног средства. Тај пропуст се у највећем броју случајева односи на увећање вредности постојећег основног средства, без искњижавања замењеног резервног дела. У наредном коментару дато је инструктивно упутство и пример рачуноводственог евидентирања замене резервног дела.

Резервни делови и опрема за сервисирање обично се евидентирају као залихе и признају се кроз биланс успеха када се потроше. Међутим, важнији и крупнији резервни делови и помоћна опрема сматрају се некретнинама, постројењима и опремом у случајевима када друштво очекује да ће их користи дуже од једног обрачунског периода. Такође, ако се резервни делови и опрема за сервисирање могу користити само у вези са конкретним основним средством, они се обрачунавају односно капитализују као повећање тог основног средства.

У складу са МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема („Сл. гласник РС”, бр. 35/2014) и Одељком 17 – Некретнине постројења и опрема Међународног стандарда финансијског извештавања за мале и средње ентитете („Сл. гласник РС”, бр. 117/2013), накнадни издаци за основна средства укључују се у набавну вредност средства или се признају као посебно средство, уколико је применљиво, само:

– када постоји вероватноћа да ће друштво у будућности имати економску корист од тог средства и

– ако се његова вредност може поуздано одмерити.

Ако друштво у књиговодствену вредност некретнине, постројења и опреме призна трошкове замене неког дела, онда престаје да признаје књиговодствену вредност замењеног дела, без обзира на то да ли је замењени део амортизован одвојено. Ако друштво не може да утврди књиговодствену вредност замењеног дела, може користити трошкове замене као информацију о томе колики су били трошкови замењеног дела у време његове набавке или изградње.

Овај  захтев стандарда конкретно значи да се књиговодствена вредност замењеног средства искњижава, а уколико није могуће прецизно утврдити колика је била књиговодствена вредност замењеног дела (што је чест случај), друштво може


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме