Под развојем се подразумева примена резултата истраживања или другог знања ради производње нових, значајније побољшаних, материјала, уређаја, производа, процеса, система или услуга, пре приступања комерцијалној производњи или коришћењу.

Улагање у развој, са рачуноводственог аспекта, представља нематеријално улагање, односно нематеријалну имовину. Да ли ће се улагање у развој признати као нематеријална имовина или као трошак, зависи пре свега од изабраног рачуноводственог оквира које друштво примењује.

  1. Рачуноводствени оквир за признавање улагања у развој

Рачуноводствени третман признавања улагања у развој прописан је:

– Међународним рачуноводственим стандардом – МРС 38 Нематеријална имовина („Сл. гласник РС”, бр. 35/2014 – даље: МРС 38), за правна лица која примењују пуне стандарде;

– Одељком 18 – Нематеријална имовина, „Међународни стандард финансијског извештавања (ИФРС) за мале и средње ентитете („Сл. гласник РС”, бр. 117/2013 – даље: МСФИ за МСП), за правна лица која примењују МСФИ за МСП;

– чланом 13. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 95/2014 – даље: Правилник за микро и друга правна лица).

Између ова три рачуноводствена оквира генерално постоје разлике које се односе на вредновање нематеријалне имовине. Основна разлика која се односи на вредновање улагања у развој као једног облика нематеријалне имовине, огледа се у следећем:

– у складу са МСФИ за МСП и Правилником за микро и друга правна лица, улагања у развој не могу се капитализовати односно евидентирати као нематеријално улагање, већ представљају трошак периода када настану;

– у складу са МРС 38, нематеријална имовина која проистиче из развоја (или из фазе развоја интерног пројекта), признаје се као нематеријална имовина под одређеним условима.

У складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга правна лица („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014):

– на рачуну 010 – Улагања у развој – исказују се улагања у развој чији се ефекти очекују


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме