Prodaja robe putem interneta sve je značajniji oblik prodaje na daljinu. Prednost elektronske trgovine ogleda se u tome što je ponuda robe, naručivanje i plaćanje u potpunosti automatizovano i za građane predstavlja „kupovanje iz kućne fotelje”. Da bi mogla da se obavlja elektronska trgovina, potrebno je poštovati propise iz oblasti registracije delatnosti, zaštite potrošača i slično. Iako je elektronska trgovina prema odredbama Zakona o trgovini oblik obavljanja trgovine na malo, preko interneta je moguća i prodaja između pravnih lica. S obzirom na specifičnosti elektronske trgovine u odnosu na klasičnu trgovinu, neophodno je obaviti ispravno računovodstveno praćenje elektronske trgovine. View Fullscreen SEPTEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 47 RAČUNOVODSTVO Uvod Novim Zakonom o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019 – dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 30. jula 2019. godine, napravljena je nova podela trgovine, koja je usklađena sa pravima i obave- zama u Zakonu o zaštiti potrošača. U skladu sa tim, članom 17. Zakona detaljnije je uređeno pi- tanje daljinske prodaje. Daljinska trgovina zahteva posebnu regula- ciju, s obzirom na to da je reč o trgovini u kojoj kupac nije u prilici da „licem u lice” prego- vara sa trgovcem i ne može da sagleda ponudu u realnom prostoru i vremenu. Imajući u vidu da je Zakonom o zaštiti potrošača u potpuno- sti transponovana Direktiva 97/7/EZ o zaštiti potrošača kod sklapanja ugovora o prodaji na daljinu, odredbama u članu 17. definiše se da- ljinska trgovina u smislu uslova koje treba da ispune lica koja se bave ovim načinom trgovine. Sva lica koja obavljaju daljinsku trgovinu u Re- publici Srbiji moraju da poštuju pravila ovog i drugih zakona koja se odnose na trgovinu. In- ternet, kao savremeno sredstvo komunikacije, predstavlja veliki problem za nadzorne ograne, a naročito činjenica da se veliki deo sive eko- nomije obavlja preko interneta. Iz tih razloga od suštinskog značaja je da se odredi šta se sma- tra obavljanjem daljinske trgovine u Republici Srbiji i koji su to presudni kriterijum koji se uvažavaju prilikom ocene da li je daljinska tr- govina usmerena na potrošače iz Srbije. Stoga su stavom 6. člana 17. Novog zakona po- stavljeni uslovi koji određuju kada se smatra da je daljinska trgovina usmerena na potrošače u Srbiji i to naročito ako se: ● koristi jezik u upotrebi u Republici Srbiji ili ističu cene u dinarima i ● nudi isporuka robe na teritoriji Republike. Brz tehnološki napredak i sve veća upotreba tehnologija stvaraju uslove
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In
   

Comments are closed.