U skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 65/2014. godine – dalje: Pravilnik), korisnici sredstava u svojini Republike Srbije (dalje: korisnici sredstava) imaju obavezu da sastave izveštaj o strukturi i vrednosti imovine Republike Srbije na sledećim obrascima, koji su propisani Pravilnikom i čine njegov sastavni deo: obrazac SVI 1: Izveštaj o strukturi i vrednosti nepokretne imovine u svojini Republike Srbije na dan 31. 12. 20__ , obrazac SVI 2: Izveštaj o strukturi i vrednosti pokretne imovine na dan 31. 12. 20__ . Podaci o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije iskazuju se u navedenim obrascima u skladu sa Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016… 84/2019 – dalje: Pravilnik o Kontnom planu za budžetski sistem). View Fullscreen 164 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI mr Jovan Čanak Sastavljanje i podnošenje izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije za 2019. godinu U skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansij- ske imovine Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 65/2014. godine – dalje: Pravilnik), korisni- ci sredstava u svojini Republike Srbije (dalje: korisnici sredstava) imaju obavezu da sastave izveštaj o strukturi i vrednosti imovine Re- publike Srbije na sledećim obrascima, koji su propisani Pravilnikom i čine njegov sastavni deo: ffobrazac SVI 1: Izveštaj o strukturi i vred- nosti nepokretne imovine u svojini Republike Srbije na dan 31. 12. 20__ , ffobrazac SVI 2: Izveštaj o strukturi i vredno- sti pokretne imovine na dan 31. 12. 20__ . Podaci o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije iskazuju se u navedenim obrascima u skladu sa Pravilnikom o standard- nom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016… 84/2019 – dalje: Pravilnik o Kontnom planu za bu- džetski sistem). Korisnici sredstava imaju obavezu da po- datke o sadržaju i strukturi vrednosti nefi- nansijske imovine za 2019. godinu dostave na obrascima SVI 1 i SVI 2 Republičkoj direk- ciji za imovinu (dalje: Direkcija) najkasnije do 28. februara 2020. godine. Obrasce SVI 1 i SVI 2 korisnici sredstava dostavljaju Direkciji u pisanoj formi i elek- tronskim putem, preko veb-aplikacije Direkcije. Na osnovu primljenih izveštaja od korisnika sredstava (obrasci SVI 1 i SVI 2) Direkcija do- stavlja podatke Ministarstvu finansija – Upravi za trezor najkasnije do 31. marta 2020. godine, na zbirnim
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In