Bez obzira na usvajanje novog Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS” br. 73/2019), koji stupa na snagu 1. januara 2020. godine, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. 12. 2019. godine NIŠTA SE NIJE PROMENILO – razvrstavanje pravnih lica i obuhvat godišnjeg finansijskog izveštaja vrše se u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18), a isti su i obaveza sastavljanja izveštaja o poslovanju i rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja i statističkog izveštaja za javno objavljivanje. View Fullscreen JANUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 15 RAČUNOVODSTVO Redakcija Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu Bez obzira na usvajanje novog Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS” br. 73/2019), koji stupa na snagu 1. januara 2020. godine, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. 12. 2019. godine NIŠTA SE NIJE PROMENILO – razvrstavanje pravnih lica i obuhvat godišnjeg finansijskog izveštaja vrše se u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18), a isti su i obaveza sastavljanja izveštaja o poslovanju i rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja i statističkog izveštaja za javno objavljivanje. Uvod Sastavljanje i dostavljanje finansijskih izve- štaja za 2019. godinu vrši se u skladu sa odred- bama: XXZakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – dalje: Zakon), XXPravilnika o uslovima i načinu javnog obja- vljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Regi- stra finansijskih izveštaja („Sl. glasnik RS”, br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017 – dalje: Pravilnik) i XXPravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 i 144/2014 – dalje: Pravilnik o formi finansijskih izveštaja). Obveznici sastavljanja finansijskih izveštaja U skladu sa članom 25. Zakona, pravna lica, odnosno preduzetnici dužni su da sastavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje za po- slovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj u skla- du sa ovim zakonom i podzakonskim propisima donetim na osnovu ovog zakona. Osim toga, obavezu sastavljanja redovnih fi- nansijskih izveštaja imaju i zavisna pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji čije matično pravno lice sa sedištem u inostranstvu ima po- slovnu godinu različitu od kalendarske. Uz sagla- snost ministra nadležnog za poslove finansija, odnosno Narodne banke Srbije za pravna lica iz njene nadležnosti (osim banaka), odnosno Ko- misije za hartije od vrednosti za pravna lica iz njene nadležnosti, pomenuta lica mogu da sasta- vljaju i objavljuju godišnje finansijske izveštaje sa stanjem na poslednji dan poslovne godine koja je različita od kalendarske. Uz to, ova
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In