Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da izveštaje za 2019. godinu radi javnog objavljivanja dostave Agenciji najkasnije do 31. jula 2020. godine. U odnosu na ranije godine, stupanjem na snagu novog Zakona o računovodstvu, čije se odredbe primenjuju i na razvrstavanje grupa pravnih lica i na primenu dobijenog rezultata razvrstavanja za potrebe sastavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu (prema mišljenju Ministarstva finansija), osim kriterijuma za razvrstavanje, promenjeni su i uslovi za oslobađanje od obaveze sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu. View Fullscreen 70 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična prav- na lica) dužna su da izveštaje za 2019. godinu radi javnog objavljivanja dostave Agenciji najkasnije do 31. jula 2020. godine. U odnosu na ranije godine, stupanjem na snagu novog Za- kona o računovodstvu, čije se odredbe primenjuju i na razvrstavanje grupa pravnih lica i na primenu dobijenog rezultata razvrstavanja za potrebe sastavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu (prema mišljenju Ministarstva finan- sija), osim kriterijuma za razvrstavanje, promenjeni su i uslovi za oslobađanje od obaveze sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu. Uvod Konsolidovani finansijski izveštaji pred- stavljaju izveštaje ekonomske celine koju čine matično i sva zavisna pravna lica. Obaveza sasta- vljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja u Republici Srbiji regulisana je pre svega Zakonom o računovodstvu, a obrasci finansijskih izvešta- ja propisani su Pravilnikom o sadržini i for- mi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, broj 95/2014 i 144/2014 – dalje: Pravilnik). Osim toga, prilikom računovodstvenog obuhva- tanja ulaganja u zavisna i pridružena pravna lica i zajedničke poduhvate potrebno je uzeti u obzir odredbe sledećih MRS, odnosno MSFI: hhMSFI 3 – Poslovne kombinacije, hhMSFI 9 – Finansijski instrumenti, odnosno MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje, hhMSFI 10 – Konsolidovani finansijski izve- štaji, hhMSFI 11 – Zajednički aranžmani, hhMRS 12 – Porez na dobitak, hhMRS 21 – Efekti promena deviznih kurseva, hhMRS 24 – Obelodanjivanja povezanih strana, hhMRS 27 – Pojedinačni finansijski izveštaji, hhMRS 28 – Investicije u pridružena preduzeća i zajedničke poduhvate. Napomena: Svako pozivanje na MRS 27 odnosi se na izmenjeni standard (izmene iz 2014. godine). Međutim, izmene nisu prevedene na srpski jezik i objavljene u „Službenom glasniku”, ali mogu da se primenjuju prema Mišljenju
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In