Preduzetnik koji, s obzirom na okolnosti, nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod. U članku su obrađeni uslovi za paušalno oporezivanje, kao i postupanje u slučajevima prestanka prava na paušalno oporezivanje i ostale karakteristike poslovanja preduzetnika paušalaca. View Fullscreen 48 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Zahtev za paušalno oporezivanje i ostale karakteristike poslovanja preduzetnika paušalaca Preduzetnik koji, s obzirom na okolnosti, nije u stanju da vodi poslovne knji- ge, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje ote- žava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod. U članku su ob- rađeni uslovi za paušalno oporezivanje, kao i postupanje u slučajevima pre- stanka prava na paušalno oporezivanje i ostale karakteristike poslovanja preduzetnika paušalaca. Uvod Novembar 30. 2019. godine predstavlja rok do koga preduzetnici koji žele da budu paušalno oporezivani u 2020. godini moraju da podnesu zahtev. Naravno, navedeni rok odnosi se na pre- duzetnike koji trenutno vode poslovne knjige i smatraju da će u toku ove godine zbog promenje- nih okolnosti poslovanja biti ostvareni uslovi za paušalno oporezivanje od prvog januara 2020. godine.  Prilikom predaje ovog članka u pri- premu za objavu na službenoj stranici Ministarstva finansija objavljen je Nacrt izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana (9. 10. 2019. godine). Iako se radi samo o nacrtu, koji predviđa primenu izmena od 1. januara 2020. godine, u članku ćemo se osvrnu- ti na članove tog nacrta koji su u neposrednoj vezi sa poslovanjem preduzetnika paušalaca. Potrebno je još jednom istaći da se radi o nacrtu izmena i dopuna pomenutog zakona, a nakon usvajanja i objavljivanja izmena i do- puna u časopisu će biti objavljen i detaljan komentar. Nacrtom su predložene izmene čl. 40, 41. i 42. ZPDG-a, koji se odnose na paušalno opo- rezivanje, dok se izmene odnose na uslove za paušalno oporezivanje, kriterijum za razvr- stavanje preduzetnika paušalaca u grupe radi utvrđivanja visine paušalnog prihoda kao po- reske osnovice, zatim na određivanje polazne osnovice za utvrđivanje visine paušalnog prihoda i elemente kojima se umanjuje odno- sno povećava polazna osnovica, kao i na pod- nošenje zahteva za paušalno oporezivanje. Kako se navodi u
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In
   

Comments are closed.