Jedan od ciljeva izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje jeste podsticanje zapošljavanja kroz uvođenje nekoliko podsticaja, pri čemu je jedan od njih olakšica za poslodavce koji zaposle kvalifikovano novozaposleno lice. View Fullscreen Biljana Baucal Rajić, samostalni savetnik u Odseku za porez na dohodak građana i doprinose za socijalno osiguranje Ministarstva finansija Zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica Jedan od ciljeva izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje jeste podsticanje zapošljavanja kroz uvođenje nekoliko podsticaja, pri čemu je jedan od njih olakšica za poslodavce koji zaposle kvalifikovano novozaposleno lice. Uvod Članom 21ž Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01… i 86/19 – dalje: Zakon o porezu) i članom 45đ Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/04… i 86/19 – dalje: Zakon o doprinosima) propisano je da se poslodavac koji zasnuje radni odnos sa licem koje se smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem oslobađa obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zaradenovozaposlenog lica i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (na teret zaposlenog i na teret poslodavca) za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine. Znači, pravo na olakšicu poslodavac može da ostvari za zaradu kvalifikovanog novozaposlenog lica koja je isplaćena zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, nezavisno od toga za koji mesec se tokom perioda korišćenja olakšica zarade isplaćuje. 1 Pos Poslodavac je pravno ili fizičko lice koje u bilo kom trenutku u periodu od 1. januara 2020. do 31. decembra 2022. godine sa kvalifikovanim novozaposlenim licem zaključi ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, pri čemu je kvalifikovano novozaposleno lice prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Olakšicu može da ostvari i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. decembra 2019. godine (član 21ž stav 6. Zakona o porezu i član 45đ stav 6. Zakona o doprinosima). Prema tome, novoosnovano privredno društvo u 2020. godini može da ostvari pravo na korišće- MART 2020. ● ZARADE nje olakšice po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem. Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja koji su uređeni odgo- varajućim zakonom, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za njega ostvari oslobođenje. Na primer, ako je poslodavac po osnovu zapošljavanja novog lica ostvario od Nacionalne službe za zapošljavanje subvenciju,
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In