Према члану 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005 … и 113/2017 – у даљем тексту: Закон), радни однос може да се заснује са лицем које има најмање 15 година живота и испуњава друге услове за рад на одређеним пословима, утврђене Законом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у складу са Законом. Закон не поставља горњу старосну границу за закључивање уговора о раду између послодавца и незапосленог лица, без обзира на то да ли је то лице корисник старосне или породичне пензије. Из наведеног следи да послодавац може да закључи уговор о раду, односно да заснује радни однос са корисником старосне или породичне пензије. Пошто у пракси постоје корисници старосне, породичне и инвалидске пензије, у наставку следи увид у могућности за њихово поновно радно ангажовање. Радно ангажовање корисника старосне и превремене старосне пензије Корисници старосне пензије могу поново да стекну својство осигураника: 1) заснивањем радног односа и 2) обављањем послова ван радног односа – по основу разних уговорених послова ван радног односа. Радни однос са пензионисаним лицем заснива се, у складу са чланом 30. Закона, закључивањем уговора о раду који, према члану 31. став 1. Закона, може да се закључи на неодређено или одређено време. Закључивањем уговора о раду са пензионером на неодређено или одређено време пензионисано лице стиче статус запосленог и по том основу изједначено је са осталим запосленима код послодавца. То значи да прима зараду која се утврђује општим актом и уговором о раду. Такође, пензионисана лица могу да буду ангажована ван радног односа да обављају послове по неком од уговора ван радног односа. То може да буде неки од следећих уговора: уговор о делу, уговор о повременом или привременом обављању послова, уговор о ауторском делу, уговор о трговинском заступању, уговор о примањима члана надзорног и управног одбора правног лица и други слични


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In