Pod određenim okolnostima preduzetnik paušalac (i ostali preduzetnici) ostvaruje prihode koji se ne oporezuju paušalno, nego kao drugi prihod. Te okolnosti su: ispunjava 5 od 9 kriterijuma propisanih novom tačkom 17) stava 1. člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana.

Naknada je drugi prihod i tako se oporezuje

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je objavljen na stranici Ministarstva finansija, predviđene su značajne dopune trenutno važećih odredaba. Nakon usvajanja i objavljivanja Zakona objavićemo detaljan komentar svih izmena, sa pojašnjenjem njihovih implikacija za poreske obveznike.

Najveća novina u zakonu je propisivanje slučajeva kada se naknada isplaćena preduzetniku (paušalcu i knjigašu) tretira kao drugi prihod, te oporezuje u skladu sa tim.

Zakonodavac je, po našem mišljenju, imao za cilj podsticanje zapošljavanja fizičkih lica, koja kao preduzetnici obavljaju poslove za poslodavce, na način i pod uslovima kao što bi te iste poslove obavljala lica u radnom odnosu kod tog poslodavca.

Nacrtom su predviđena i oslobađanja plaćanja poreza i doprinosa za zarade isplaćene KVALIFIKOVANIM NOVOZAPOSLENIM licima sve do 31. 12. 2022!

Na ovom mestu ističem samo poređenje:

Naknada isplaćena preduzetniku nakon 1. januara 2020. godine

OPIS

U 2020, 2021. i 2022.

Ako su ispunjeni uslovi iz člana 85. stav 1. tačka 17) ZPDG Ako takvog paušalca nalogodavac primi u radni odnos nakon 1.1. Sada mu isplaćuje po Ugovoru
Isplata po ugovoru  100.000,00
Bruto prihod 157.232,70

(100.000,00 × 1,57232704)

140.328,10

((100.000,00 – 1.630) ÷ 0,701)

Normirani troškovi 31.446,54

(20%)

Poreska olakšica 16.300,00
Osnovica za porez 125.786,16 124.028,10
Porez 25.157,23

(20%)

12.402,81

(10%)

Osnovica za doprinose 125.786,16 140.328,10
Doprinosi (PIO) 32.075,47

(25,50%)

Doprinosi – svi 51.289,92

(36,55%)

         od toga na teret zaposlenog   27.925,29

(19,90%)

 
    od toga na teret poslodavca   23.364,63

(16,65%)

 
Za isplatu 100.000,00 100.000,00  100.000,00
Ukupno trošak za poslodavca – pre oslobađanja obaveze plaćanja 163.692,73
Oslobađanje plaćanja poreza i doprinosa 63.692,73
UKUPAN TROŠAK ZA ISPLATIOCA 157.232,70 100.000,00 100.000,00

Označene su predložene izmene:

  • U Nacrtu zakona o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – smanjenje doprinosa PIO sa 26% na 25,5%.
  • U Nacrtu zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana – povećanje poreske olakšice sa trenutnih 15.300 na 16.300 dinara.

Ko je kvalifikovano novozaposleno lice

Isečak iz Nacrta – član 21ž (isto je i u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, član 45đ):

„Kvalifikovanim novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice koje u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog u smislu zakona, a koje je status osiguranika zaposlenog steklo u periodu od 1. januara do 30. aprila 2020. godine zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca iz stava 1. ovog člana ili kod drugog poslodavca.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, kvalifikovanim novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se i lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 30. aprila 2020. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika preduzetnika u smislu zakona, a koje je status osiguranika zaposlenog steklo u periodu od 1. maja do 31. decembra 2020. godine zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca iz stava 1. ovog člana ili kod drugog poslodavca.

Poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana može da ostvari poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. decembra 2019. godine.

Poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. decembra 2019. godine.“