Da li imam pravo na odbitak prethodnog poreza ili ne?

Sa aspekta Zakona o PDV-u, obveznik PDV-a na koga glasi račun ima pravo na odbitak, nezavisno od toga ko plaća račun, ukoliko su ispunjeni ostali propisani uslovi. Obveznici PDV-a na koje ne glase računi nemaju pravo na odbitak.

Živko d.o.o. je platio troškove smeštaja i avio-karte za Hansa i Gretu

Hans i Greta su zaposleni u Nemačkoj, kod poslodavca Grose. Grose je poslovni partner Živka d.o.o. iz Srbije. Hans i Greta dolaze u poslovnu posetu Živku, pa im je Živko obezbedio smeštaj i platio avio-karte.

Novčana sredstva koja Živko (obveznik PDV-a) potražuje od Grose-a po osnovu plaćanja troškova smeštaja i avionskog prevoza za Hansa i Gretu – stvarnih korisnika predmetnih usluga – nisu predmet oporezivanja PDV-om.  Predmetna novčana sredstva ne predstavljaju naknadu za promet dobara ili usluga za koji bi postojala obaveza obračunavanja i plaćanja PDV-a. U ovom slučaju, za novčano potraživanje tih troškova Živko ne izdaje račun niti drugi dokument koji služi kao račun iz člana 42. Zakona o PDV-u. Pored toga, važno je napomenuti da Živko u konkretnom slučaju nema pravo na odbitak prethodnog poreza po ovom osnovu. Naime, Živko nije korisnik pruženih usluga.

Prefakturisanje troškova električne energije, vode itd. između povezanih lica

Holding kompanija Gazda sa sedištem u inostranstvu ima registrovano privredno društvo Mali d.o.o. u Republici Srbiji i između Gazde i Malog nema prometa dobara i usluga. Mali je obveznik PDV-a. Računi za električnu energiju, vodu itd. u celini glase na Malog i on ih plaća dobavljačima, a naknadno potražuje novčani iznos troškova od Gazde.

Mali ispostavlja Gazdi dokument za plaćanje predmetnih troškova. U tom dokumentu Mali navodi osnov plaćanja i ukupan iznos za plaćanje bez iskazivanja PDV-a. Naime, ova novčana sredstva ne predstavljaju naknadu za promet dobara ili usluga koji Mali vrši Gazdi. Pod pretpostavkom da Mali, na koga glase računi za električnu energiju, vodu itd., predmetna dobra koristi da vrši oporezivi promet ili promet za koji, u skladu sa članom 24. Zakona o PDV-u, postoji oslobođenje od plaćanja PDV-a, ima pravo da PDV koji je obračunat i iskazan u računu prethodnog učesnika u prometu odbije kao prethodni porez, nezavisno od toga što će taj račun platiti Gazda. Za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza nije od značaja da li račune za električnu energiju, vodu itd. plaća obveznik PDV-a na kog glase računi ili drugo lice.

Detaljnije o prefakturisanju troškova sa aspekta Zakona o PDV-u možete pročitati u broju 7-8/2019 časopisa Poslovni savetnik, str. 89.