Privredni subjekti koji prvo privremeno uvoze robu radi njene obrade, prerade, popravke ili drugog privremenog korišćenja (npr. zakupa, lizinga), a zatim tu robu stavljaju u slobodan promet (konačno uvoze), obično pri računanju troškova te transakcije ne uzimaju u obzir trošak plaćanja kompenzatorne kamate. Članom 251. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016) propisana su pravila koja se primenjuju prilikom obračuna carinskog duga, pri čemu je posebno predviđeno da se, radi sprečavanja neosnovanog sticanja finansijske koristi zbog pomeranja dana nastanka ili obračuna carinskog duga, na iznos carinskog duga naplaćuje kompenzatorna kamata. U cilju smanjenja troškova poslovanja, uvoznici teže da na minimum svedu izdatke vezane za plaćanje uvoznih dažbina, akciza i PDV-a. Stoga, ukoliko ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, propisane članovima 217. i 218. Carinskog zakona, kad god je to moguće uvoznici pribegavaju korišćenju carinskih postupaka sa odlaganjem. Ovi postupci im omogućavaju da izvesno vreme na carinskoj teritoriji Republike Srbije u komercijalne svrhe koriste stranu robu na koju nisu plaćene uvozne dažbine i PDV. Ovakvo postupanje je u potpunosti legitimno i legalno sve dok korišćenje carinskih postupaka sa odlaganjem ne bude preduzeto u nameri da se neosnovano stekne finansijska korist usled pomeranja dana nastanka ili obračuna carinskog duga. Naime, uvoznici kojima bi se dopustilo da prvo prihoduju od komercijalnog korišćenja strane robe, a zatim da ostvarenu dobit iskoriste za namirivanje uvoznih i drugih pripadajućih dažbina, bili bi konkurentniji na tržištu od privrednih subjekata koji savesno i odmah po dopremi uvozne robe istu stavljaju u slobodan promet, plaćajući pripadajuće dažbine. Da bi se izbegla neravnopravna tržišna utakmica, zakonodavac je predvideo obavezu naplate kompenzatorne kamate. Član 285. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Sl. glasnik RS”, br. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016 i 10/2017 – u daljem tekstu: Uredba) propisuje da će se, u situaciji kada za dobijene proizvode iz postupka aktivnog oplemenjivanja ili za privremeno uvezenu robu nastane carinski dug, pored carinskog duga obračunati i kompenzatorna kamata na iznos carinskog duga za period u kojem je roba bila u navedenim postupcima. Kako je carinski dug, članom 5. st. 1. t. 7) Carinskog zakona, definisan kao obaveza lica da plati iznos na ime uvoznih dažbina (carinski dug prilikom uvoza), odnosno izvoznih dažbina (carinski dug prilikom izvoza) koje se utvrđuju za određenu robu prema propisima Republike Srbije, pojavila se dilema da li, pored carine, ovaj pojam obuhvata i PDV koji se plaća pri
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In