View Fullscreen 150 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net PRIVREDNA STATISTIKA Izvodi iz aktuelnih mišljenja Ministarstva finansija RAČUNOVODSTVO ● Da li matično pravno lice koje odluči da sastavi konsolidovane finansijske izveštaje (iako nema zakonsku obavezu) može da primenju- je MSFI u svom redovnom godišnjem (pojedinačnom) finansijskom izveštaju ● Agencija za privredne registre nema osnova da u 2019. godini izvrši prijem niti objavu fi- nansijskih izveštaja za 2015. i 2016. godinu ● Način organizacije računovodstva udruženja (komore) i njegovih ogranaka POREZ NA DODATU VREDNOST ● Osnovicu za obračunavanje PDV-a za isporu- ku dela objekta koju lice B vrši licu A čini tržišna vrednost vlasničkog udela na zemlji- štu ● Kada u slučaju prenosa dela imovine obvezni- ku PDV-a – prenosiocu nije onemogućeno da istu delatnost obavlja na drugim lokacijama, na pre- nos dela imovine ne primenjuje se član 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u ● Izdavanje novog računa kojim se stornira račun u kome je greškom iskazana veća količi- na dobara od stvarno isporučene ne dovodi do obaveze podnošenja izmenjene poreske prijave za poreski period za koji je obveznik PDV-a is- kazao greškom obračunati PDV ● Pravilnost računa koji izdaje poreski puno- moćnik stranog lica – obveznika PDV-a ● Prilikom prevoza dobara koja se uvoze i za čiji uvoz postoji obaveza plaćanja PDV-a prevo- znik nema obavezu da utvrđuje da li je carinski organ u osnovicu za PDV za uvoz dobara uračunao i troškove prevoza ● Usluga uključivanja dobara dobavljača u pro- dajni asortiman kupca i naknadno smanjenje osnovice za taj promet ● Kada zakupac naplati od prvobitnog zakupo- davca naknadu po osnovu izvršenog ulaganja u nekretninu, a prilikom otuđenja nekretnine zakupac ima obavezu obračunavanja PDV-a po osnovu prometa usluge ulaganja u njegov poslov- ni prostor ● Smanjenje obračunatog PDV-a u slučaju kada se rešenjem poreskog organa konstatuje da strano lice nije izvršilo promet usluga obvezniku ● Poreska osnovica za promet dobara jeste iznos naknade koju obveznik PDV-a prima ili treba da primi za isporučena dobra, u koju nije uključen PDV, nezavisno od iznosa cene koštanja tih dobara POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ● Utvrđivanje osnova za naknadu zarade za bolo- vanje preko 30 dana za preduzetnika koji isplaću- je ličnu zaradu, a koji je u prethodnih 12 meseci u jednom periodu bio paušalno oporezovan ● Utvrđivanje osnova za naknadu zarade za bolo- vanje preko 30 dana kada zaposleni u prethodnih 12 meseci nije ostvarivao zaradu za efektivne časove rada zbog
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In