Iako u Zakonu o privrednim društvima nije predviđena raspodela ostvarene dobiti za isplatu članovima društva ili zaposlenima, privredna društva mogu da vrše ovu isplatu ako je predvide i urede svojim opštim aktom. Pritom se ima u vidu i Mišljenje Ministarstva privrede broj 011-00-30/2007-02 od 13. marta 2007. godine, u kome se ističe sledeće: „Mišljenja smo da nije protivno Zakonu o privrednim društvima da osnivački akt akcionarskog društva sadrži odredbe o raspodeli dobiti zaposlenima i članovima uprave.”

Kao što može da se vidi, primanje po osnovu učešća u dobiti predstavlja poseban oblik primanja fizičkih lica iz dobiti koje ima karakter drugih prihoda, ali mogu da ga isplaćuju samo privredna društva (po Zakonu o privrednim društvima to su ortačko, komanditno i akcionarsko društvo, kao i društvo sa ograničenom odgovornošću).

Ono što je posebno karakteristično za primanje po osnovu učešća u dobiti jeste činjenica da ono može da se isplati ne samo akcionarima i članovima u privrednim društvima nego i njihovim zaposlenima. Isplata po osnovu učešća zaposlenih u dobiti može da se vrši u vidu novčane isplate, slično dividendama. O svemu tome odlučuje skupština privrednog društva na osnovu statuta, pri čemu posebno u akcionarskim i društvima sa ograničenom odgovornošću treba obratiti pažnju na pitanje da li učešća u dobiti mogu da se isplate pre isplate dividendi, odnosno da li ova društva mogu da dođu u situaciju da isplatom učešća u dobiti zaposlenima potroše sredstva iz dobitka za dividende akcionarima, odnosno članovima. Očigledno da ovakva praktična pitanja moraju da budu razjašnjena aktima društva, kao i odlukama organa društva.

Predmet raspodele dobiti je iznos koji je, posle sastavljanja finansijskih izveštaja za prethodnu godinu, u poslovnim knjigama iskazan na računu 340 – Neraspoređeni dobitak ranijih godina (na kome se iskazuje kumulirani neraspoređeni dobitak ranijih godina).

Poreski tretman isplate učešća u ostvarenoj dobiti zaposlenima u društvu

Opredeljivanje mase sredstava i pojedinačna raspodela po osnovu učešća zaposlenih u ostvarenoj dobiti društva sprovode se u celini u skladu sa opštim aktima društva. Pri tome treba napomenuti da se primanja zaposlenih po osnovu učešća u dobiti, saglasno članu 105. stav 3. Zakona o radu, ne smatraju zaradom, odnosno ova primanja za zaposlene nemaju karakter zarade, već drugih prihoda iz člana 85. stav 1. tačka 14) Zakona o porezu.

U pogledu poreskog tretmana isplate po osnovu učešća u dobiti zaposlenima, poslodavac ima obavezu da obračuna i plati:

  • porez na druge prihode po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za 20% normiranih troškova;
  • doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog po stopi od 25,5% na osnovicu na koju se plaća porez (ne primenjuje se najniža osnovica).

Ukoliko je primanje po osnovu učešća u dobiti najpre utvrđeno u neto iznosu, bruto iznos dobija se primenom koeficijenta 0,636 (neto iznos deli se sa ovim koeficijentom).

Isplatilac prihoda je dužan da po ovoj isplati zaposlenima obračuna, obustavi i uplati porez i doprinose na propisani račun u momentu isplate prihoda, kao i da Poreskoj upravi dostavi poresku prijavu PPP-PD. Kao šifra vrste prihoda za navedene prihode u obrascu PPP-PD, kada primanja ostvari zaposleni po osnovu učešća u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, unosi se oznaka vrste prihoda 616. Porez na ovu isplatu uplaćuje se na račun 840-4848-37.

Pošto primanja po osnovu učešća u dobiti imaju karakter drugih prihoda, uključuju se u godišnje oporezivanje prihoda fizičkih lica.

Primer obračuna i popunjavanja poreske prijave dat je u broju 2/2020 časopisa Poslovni savetnik.