Postupanje sa otpadom i sekundarnim sirovinama

Tokom poslovanja privrednog društva, odnosno preduzetnika (dalje: društva) pojavljuje se otpad koji su prisiljeni da odbace, odnosno odgovorni su za to da ga zbrinu...