Sastavljanje i podnošenje tromesečnog izveštaja o izvršenju budžeta / finansijskog plana za period januar–mart...

Na osnovu člana 8. Uredbe o budžetskom računo- vodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006 – dalje: Uredba) propisana je obaveza sastavljanja i...

Revizija i otpis bibliotečke građe i izvora u školskim bibliotekama

Iako je prošlo više od osam godina od primene Zakona o bibliotečko-informacionoj de- latnosti („Sl. glasnik RS” br. 52/2011), u praksi ponekad pretplatnici postavljaju...

Finansiranje delatnosti osnovnih škola – transferi sa različitih nivoa vlasti i prihodi po osnovu...

Finansiranje i nadzor nad radom osnovnih škola uređeni su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o osnovnom obrazovanju, Zakonom o budžetskom sistemu,...

Nepravilnosti utvrđene kontrolom zakonitog i namenskog korišćenja sredstava

Funkcija Budžetske inspekcije je inspekcijska kontrola primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica...

Propusti budžetskih korisnika u računovodstvu

Poslovi budžetskog računovodstva obavljaju se u okviru jedinstvenog, organizaciono nezavisnog dela, kao organizacionog dela međusobno povezanih poslova i zadataka uređenih aktom o unutrašnjoj organizaciji...