U „Službenom glasniku RS”, br. 108/2016 od 29.12. 2016. godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona, koji je stupio na snagu 6. 1. 2017. godine, u kojem je propisano da se odredbe iz članova 3, 6, 7. i 34. primenjuju od 1. 7. 2017. godine. 1. Prethodno važeća verzija Carinskog zakona („Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015) predviđala je da se protiv prvostepene odluke koju u upravnom postupku donese carinarnica, može uložiti žalba Komisiji za žalbe Uprave carina, a da se protiv drugostepene odluke može, u skladu sa odredbama Zakona o upravnim sporovima, pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom. U praksi je to značilo da je prvostepenu odluku u upravnom postupku donosila carinska ispostava (referat) ili odsek (referat) za carinsko-upravni postupak nadležne carinarnice, a o izjavljenoj žalbi je odlučivala Komisija za žalbe, sastavljena od predsednika i četiri člana (ili njihovih zamenika) koje je iz redova carinskih službenika, na predlog direktora Uprave carina, imenovao ministar. Dugo je ukazivano na činjenicu da je stranci teže da ostvari svoja prava ukoliko su i za donošenje prvostepene i za donošenje drugostepene odluke nadležne organizacione jedinice istog organa. Uvažavajući ovu primedbu, izvršena je izmena člana 12. stav 1. Carinskog zakona, kojom je predviđeno da se protiv prvostepene odluke koju u upravnom postupku donese carinski organ, može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove finansija. Na ovaj način je nadležnost za postupanje u drugostepenom upravnom postupku sa Uprave carina preneta na Ministarstvo finansija. Kako je za organizovanje navedenog načina rada bilo potrebno određeno vreme, Ministarstvo finansija će sa postupanjem u drugostepenom upravnom postupku započeti od 1. 7. 2017. godine, kada će i prestati sa radom Komisija za žalbe Uprave carina. Predmete u kojima do 1. 7. 2017. godine nije okončan postupak pred Komisijom za žalbe Uprave carina, preuzeće Ministarstvo finansija, u skladu sa Carinskim zakonom. 2. Članom 7. stav 5. Carinskog zakona bilo je predviđno da Uprava carina izdaje i oduzima dozvole za zastupanje u carinskom postupku i da se protiv ove odluke može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove finansija. Naime, radi preduzimanja pojedinih ili svih radnji u carinskom postupku, svako lice (uz određena ograničenja) može imenovati svog zastupnika koji mora imati sedište ili prebivalište u Republici Srbiji. Deklarant mora da ima sedište ili prebivalište u Republici Srbiji, osim lica koje: 1) prijavljuje robu za tranzit ili privremeni uvoz, 2) samo povremeno prijavljuje robu, ako to carinski organ smatra opravdanim. Zastupanje
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In