Турска царинска администрација је почев од 28. маја 2018. године установила праксу електронског издавања уверења о кретању робе ЕУР.1, које при увозу робе у Републику Србију служи као доказ о постојању турског преференцијалног порекла. Ради омогућавања лакшег прилагођавања новом начину рада, турска царинска администрација ће све до 1. јануара 2019. године, поред електронског, користити и досадашњи „традиционални” начин издавања уверења ЕУР.1. Под „традиционалним” начином подразумева се начин на који се уверење ЕУР.1 тренутно издаје у Републици Србији. Српски увозници су изразили бојазан да ће ова новина довести до проблема при коришћењу преференцијала у трговини са Републиком Турском, па је у циљу разјашњења насталих недоумица Управа царина дала званично објашњење у акту бр. 148-II-483-01-249/9/2018 од 3. 8. 2018. године. Сходно ставу Управе царина, при увозу робе у Републику Србију као доказ о турском преференцијалном пореклу прихватаће се уверења ЕУР.1 која су издата на „традиционалан” начин, као и електронски издата уверења. Без обзира на начин издавања, уверење ЕУР.1 штампа се на истом обрасцу и има исту садржину у складу са Протоколом II Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске („Сл. гласник РС – Међународни уговори”, бр. 105/2009), а разлике се огледају у следећем: 1) електронски издато уверење оверава се царинским печатом димензија 30 x 30 mm, који не садржи серијски број и штампа се директно на образац путем електронског система, а „традиционално” уверење се оверава ручно од стране царинског службеника, отиском у мастилу царинског печата димензија 40 x 40 mm, који садржи серијски број; 2) у електронски издатом уверењу, на десној страни или на дну наведена је веб-страница која служи за проверу веродостојности издатог уверења или се податак о веб-страници штампа у рубрици бр. 11. у виду QR-кода. У уверењима ЕУР.1, електронски издатим након 12. јула 2018. године, налази се и својеручни потпис овлашћеног царинског службеника. Управа царина ће


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In