Turska carinska administracija je počev od 28. maja 2018. godine ustanovila praksu elektronskog izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1, koje pri uvozu robe u Republiku Srbiju služi kao dokaz o postojanju turskog preferencijalnog porekla.

Radi omogućavanja lakšeg prilagođavanja novom načinu rada, turska carinska administracija će sve do 1. januara 2019. godine, pored elektronskog, koristiti i dosadašnji „tradicionalni” način izdavanja uverenja EUR.1. Pod „tradicionalnim” načinom podrazumeva se način na koji se uverenje EUR.1 trenutno izdaje u Republici Srbiji.

Srpski uvoznici su izrazili bojazan da će ova novina dovesti do problema pri korišćenju preferencijala u trgovini sa Republikom Turskom, pa je u cilju razjašnjenja nastalih nedoumica Uprava carina dala zvanično objašnjenje u aktu br. 148-II-483-01-249/9/2018 od 3. 8. 2018. godine.

Shodno stavu Uprave carina, pri uvozu robe u Republiku Srbiju kao dokaz o turskom preferencijalnom poreklu prihvataće se uverenja EUR.1 koja su izdata na „tradicionalan” način, kao i elektronski izdata uverenja.

Bez obzira na način izdavanja, uverenje EUR.1 štampa se na istom obrascu i ima istu sadržinu u skladu sa Protokolom II Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 105/2009), a razlike se ogledaju u sledećem:

1) elektronski izdato uverenje overava se carinskim pečatom dimenzija 30 x 30 mm, koji ne sadrži serijski broj i štampa se direktno na obrazac putem elektronskog sistema, a „tradicionalno” uverenje se overava ručno od strane carinskog službenika, otiskom u mastilu carinskog pečata dimenzija 40 x 40 mm, koji sadrži serijski broj;

2) u elektronski izdatom uverenju, na desnoj strani ili na dnu navedena je veb-stranica koja služi za proveru verodostojnosti izdatog uverenja ili se podatak o veb-stranici štampa u rubrici br. 11. u vidu QR-koda.

U uverenjima EUR.1, elektronski izdatim nakon 12. jula 2018. godine, nalazi se i svojeručni potpis ovlašćenog carinskog službenika.

Uprava carina će pri uvozu robe prihvatati i uverenja EUR.1 koja nisu svojeručno potpisana od strane ovlašćenog carinskog službenika, ali će takva uverenja biti predmet dodatnih analiza i provera autentičnosti, koje obično povlače za sobom i obavezu deklaranta da položi obezbeđenje u iznosu koji garantuje naplatu carinskog duga u punom iznosu, bez preferencijala.

Da bi se izbegla obaveza polaganja obezbeđenja i višemesečno zadržavanje položenog obezbeđenja, bitno je da uvoznici koji poseduju uverenje koje je elektronski izdato u periodu od 28. maja do 12. jula 2018. godine i nije potpisano od strane carinskog službenika, isto ne prilažu u uvoznom carinskom postupku, već da blagovremeno zahtevaju naknadno izdavanje uverenja koje ispunjava zahteve Uprave carina.