Tri segmenta finansijske analize, koja se međusobno prožimaju i dopunjuju, jesu analiza prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja preduzeća. Bonitet preduzeća ne može da se utvrdi bez prethodno sprovedenih pomenutih analiza. Analiza će biti urađena na osnovu podataka iz Bilansa stanja i uspeha društva, uz dodatne informacije iz pomoćne knjigovodstvene evidencije. Na isti način preduzeće analizira i podatke iz bilansa izabranog preduzeća za upoređivanje ili zbirnog bilansa za delatnost, a zatim vrši poređenje. View Fullscreen 166 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POSLOVNE FINANSIJE Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Analiza prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja Tri segmenta finansijske analize, koja se međusobno prožimaju i dopunjuju, jesu analiza prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja preduzeća. Bo- nitet preduzeća ne može da se utvrdi bez prethodno sprovedenih pomenutih analiza. Analiza će biti urađena na osnovu podataka iz Bilansa stanja i uspe- ha društva, uz dodatne informacije iz pomoćne knjigovodstvene evidencije. Na isti način preduzeće analizira i podatke iz bilansa izabranog preduzeća za upoređivanje ili zbirnog bilansa za delatnost, a zatim vrši poređenje. Uvod Prinosni, imovinski i finansijski polo- žaj preduzeća uslovljavaju brojni faktori koji međusobno mogu biti kontradiktorni, što do- datno otežava konačno sagledavanje položaja preduzeća. Ovaj problem rešava se vremenskim i prostornim upoređivanjem položaja preduze- ća. Vremensko upoređivanje omogućava sagleda- vanje dinamike, tj. kretanja ili razvoja položaja preduzeća u uzastopnim godinama. Prostorno upoređivanje omogućava upoređivanje položaja preduzeća u odnosu na položaj konkurencije, što pruža solidnu osnovu za zaključivanje o izgledi- ma preduzeća za opstanak, rast i razvoj. Pri pro- stornom upoređivanju položaja preduzeća treba voditi računa o izboru reprezenta ili grupe preduzeća sa kojima se vrši upoređivanje da bi se izbegla opasnost pogrešnog zaključivanja. Analiza prinosnog položaja Pri analizi finansijskog rezultata vrši se vremensko i prostorno upoređivanje. Vre- mensko upoređivanje prikazuje razvoj, napre- dovanje preduzeća u ostvarivanju finansijskog rezultata. Naravno, što to upoređivanje obu- hvata više uzastopnih obračunskih perioda, to se jasnije uočavaju tendencije ostvarivanja finansijskog rezultata i obrnuto, a koliko će se uzastopnih godina analizirati finansijski rezultat i vremenski upoređivati – zavisi od cilja analize. Primera radi, kada se analiza vrši radi ocene mogućnosti opstanka predu- zeća, poželjnije je analizirati ostvarenje fi- nansijskog rezultata za nekoliko uzastopnih godina. To omogućuje otkrivanje ne samo kada se javljaju nepoželjne tendencije u kretanju fi- nansijskog rezultata već i kada su se javili uz- roci takvog kretanja finansijskog rezultata i razvoja, kao i otkrivanje intenziteta tih uzro- ka. Nasuprot tome, prilikom redovnih
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In