Naslovna Porezi Stranica 16

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Pojedinačna poreska prijava

Pojedinačna poreska prijava samo je još jedna u nizu novina koje je uvela Poreska uprava s konačnim ciljem da podstakne digitalizaciju i rad e-uprave...

Poreski tretman statusnih promena privrednih društava

Statusne promene odvijaju se iz brojnih razloga i motiva i po više mogućih modela, a budući da svojom pojavom dovode do krajnje delikatnih posledica,...

Pravni i poreski aspekti likvidacije

Imajući u vidu praktičnu primenjivost i učestalost dobrovoljnog likvidacionog postupka, u tekstu koji je pred vama predstavićemo pravne i poreske implikacije koje važe u...

Šta još muči obveznike PDV-a?

U praksi se javljaju brojni problemi i nedoumice u vezi s tumačenjem i primenom PDV propisa, a ovaj tekst je nastavak pokušaja da razrešimo...

Akcize u poreskom sistemu Republike Srbije

U strukturi ukupnih javnih prihoda Republike Srbije evidentno je da su prihodi od akciza veoma značajni. I pored toga, činjenica je da akcizni prihodi...

Zašto je promenjen Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji?

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji uvedeno je više novina, uključujući i objedinjavanje kaznenih odredaba za poreske prekršaje u...

Uticaj sporazuma o slobodnoj trgovini i postojećih carinskih procedura na povećanje izvoza robe u...

Dvosmerne finansijsko-trgovinske sankcije uvedene između Ruske Federacije, s jedne strane, i SAD, EU, Norveške, Švajcarske, Kanade, Australije, Novog Zelanda i Japana, s druge strane,...

Povraćaj dela poreza i doprinosa na zarade za novozaposlena lica

Novim poreskim olakšicama poslodavci se ohrabruju da u znatno većoj meri investiraju u nova radna mesta, te da to čine kroz legalne tokove. Pogledajmo...

Međunarodno oporezivanje u pravnom sistemu Republike Srbije

Pod uticajem globalizacije, fizička lica i privredna društva u sve većoj meri se konfrontiraju s poreskim suverenitetom više država. U cilju sprečavanja ili otklanjanja...

Šta to muči obveznike PDV-a?

U praksi se javljaju brojni problemi i nedoumice u vezi s tumačenjem i primenom propisa koji regulišu PDV, a ovaj tekst predstavlja pokušaj da...

Najnovije izmene u poreskom tretmanu advokata

Prelaskom iz fiskalne 2013. u 2014. godinu, advokati su ozbiljno ugroženi promenama zakonskih propisa i pogrešnom primenom propisa od strane Poreske uprave Imajući u vidu...

Primalac dobara i usluga kao poreski dužnik

U praksi se javljaju brojni problemi i nedoumice u vezi sa oporezivanjem ino-usluga u Republici Srbiji, a ovaj tekst predstavlja pokušaj da razrešimo najčešće...