Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Poreski tretman donatorstva i sponzorstva u Srbiji

Donacija i sponzorstvo nisu istovetni pojmovi. Donacija se daje bez naknade i protivusluge, a može biti pružena u novcu, stvarima ili uslugama. S druge...

IZDAVANJE POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ZA 2016. GODINU

Prema članu 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/2002….i 112/2015, u daljem tekstu: Zakon), poreski obveznik,...

PRIMENA PDV-a NA PROMET TURISTIČKIH USLUGA

Poslovanje turističkih agencija kao realizatora turističkih putovanja sa nizom pratećih aktivnosti, ima određene specifičnosti u primeni PDV-a, pa se uoči nove turističke sezone smatra...

PDV tretman prefakturisanih troškova

Kako bi se izbegle nepravilnosti i pogrešno postupanje poreskih obveznika u slučaju prefakturisanja troškova, neophodno je s dužnom pažnjom ustanoviti da li se prefakturisani...

NOVINE U KORIŠĆENJU PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA (PIB)

Poslednjim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, objavljenim u „Sl. glasnik RS” br. 108/2016 (u daljem tekstu: Zakon), koje su stupile na...

Postupak brisanja obveznika PDV-a iz evidencije PDV-a i predaja poslednje PDV prijave kod prestanka...

U tekstu koji sledi detaljno objašnjavamo proceduru brisanja PDV obveznika iz PDV evidencije, uz navođenje korisnih primera i potrebne dokumentacije Obveznik PDV-a koji prestaje da...

UTVRĐENI SU IZNOSI NAKNADA ZA VODE ZA 2017. GODINU

U skladu sa Zakonom o vodama („Sl. glasnik RS”, br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016 – u daljem tekstu: Zakon) Vlada je donela Uredbu o...

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA 2016. GODINU – ZA NEDOBITNE...

Poreskim obveznikom poreza na dobit se, u skladu sa odredbama člana 1. st. 3. i 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl....

PRAVO PORESKOG OBVEZNIKA U SLUČAJU VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT

Prema odredbi člana 66. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003,...

NOVI PORESKI TRETMAN PRIHODA OD IZDAVANJA NEPOKRETNOSTI U ZAKUP ILI PODZAKUP – OD 1....

Od 1. januara 2017. godine počinje primena odredaba od 65a do 65g Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/2001...i 112/2015,...

OSNOVNI ELEMENTI OBRAČUNA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2016. GODINU

Odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001... i 112/2015 – u daljem tekstu: Zakon)...

IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DIVIDENDI

Uvodne napomene Uopšteno govoreći, pod „dividendama” se podrazumeva raspodela dobiti od strane akcionarskih društava, komanditnih akcionarskih društava, društava sa ograničenom odgovornošću ili drugih društava kapitala....