Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Prefakturisanje troškova sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost

Naplata određenih novčanih iznosa, utvrđenih u visini stvarno nastalih troškova, predstavlja tzv. prefakturisanje troškova. Za definisanje poreskog tretmana prefakturisanog troška  ključno je da li...

Poreski tretman donatorstva i sponzorstva u Srbiji

Donacija i sponzorstvo nisu istovetni pojmovi. Donacija se daje bez naknade i protivusluge, a može biti pružena u novcu, stvarima ili uslugama. S druge...

Ugovor o doživotnom izdržavanju – pravni i poreski aspekt

Karakteristike ugovora o doživotnom izdržavanju Ugovor o doživotnom izdržavanju regulisan je Zakonom o nasleđivanju („Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – Odluka US RS i...

Odložena poreska sredstva i obaveze

Odloženi poreski prihodi i odloženi poreski rashodi utvrđuju se u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 12 (MRS 12 – Porez na dobit). Pomenuti standard...

ULAGANJA U ZAKUPLJEN OBJEKAT I PRIMENA PDV-a

Primena PDV-a na usluge davanja u zakup nepokretnosti (objekata) detaljno je obrađena u časopisu broj 7-8/2017, gde je istovremeno najavljen nastavak tog teksta kako...

IZDAVANJE POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ZA 2016. GODINU

Prema članu 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/2002….i 112/2015, u daljem tekstu: Zakon), poreski obveznik,...

PRIMENA PDV-a NA PROMET TURISTIČKIH USLUGA

Poslovanje turističkih agencija kao realizatora turističkih putovanja sa nizom pratećih aktivnosti, ima određene specifičnosti u primeni PDV-a, pa se uoči nove turističke sezone smatra...

PDV tretman prefakturisanih troškova

Kako bi se izbegle nepravilnosti i pogrešno postupanje poreskih obveznika u slučaju prefakturisanja troškova, neophodno je s dužnom pažnjom ustanoviti da li se prefakturisani...

Obračun i knjiženje konačne obaveze za porez na dobit za 2018. godinu i obračun...

Pre sastavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu neophodno je sastaviti poreski bilans i poresku prijavu, jer u finansijske izveštaje mora da se unese stvarni...

Postupak brisanja obveznika PDV-a iz evidencije PDV-a i predaja poslednje PDV prijave kod prestanka...

U tekstu koji sledi detaljno objašnjavamo proceduru brisanja PDV obveznika iz PDV evidencije, uz navođenje korisnih primera i potrebne dokumentacije Obveznik PDV-a koji prestaje da...

NOVINE U KORIŠĆENJU PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA (PIB)

Poslednjim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, objavljenim u „Sl. glasnik RS” br. 108/2016 (u daljem tekstu: Zakon), koje su stupile na...

PRAVO PORESKOG OBVEZNIKA U SLUČAJU VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT

Prema odredbi člana 66. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003,...