Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 – u daljem tekstu: Izmene Zakona) stupio...

Obavljanje ugostiteljske delatnosti – primena PDV-a, poslovne knjige i evidentiranje prometa

Obavljanje ugostiteljske delatnosti regulisano je Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – drugi zakon, 93/2012 i 84/2015 – u daljem tekstu: Zakon), kao i: - Uredbom o visini...

Transferne cene – primena metode cene koštanja i preprodajne cene (treći deo)

Uvodne napomene Tema ovog članka je primena metode cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu (u daljem tekstu: metoda cene koštanja) i metode preprodajne cene (u...

Sastavljanje Poreskog bilansa obveznika poreza na dohodak od samostalne delatnosti na obrascu PB 2...

Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2018. godinu jeste 15. mart 2019. godine. Poreski bilans sastavljaju preduzetnici koji vode poslovne...

Ugovor o doživotnom izdržavanju – pravni i poreski aspekt

Karakteristike ugovora o doživotnom izdržavanju Ugovor o doživotnom izdržavanju regulisan je Zakonom o nasleđivanju („Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – Odluka US RS i...

Povraćaj dobara dobavljaču/prodavcu u sistemu PDV-a

Uvodne napomene Pitanje prava na povraćaj kupljenih dobara regulisano je Zakonom o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 53/2010 i 10/2013), tako što se, po pravilu,...

Odgovori na dileme koje se javljaju prilikom iskazivanja podataka u obrascu POPDV

Poreska prijava – obrazac PPPDV za jul 2018. godine kod obveznika koji imaju mesečni poreski period automatski će se popunjavati na e-portalu PU, na...

Primena propisa o porezu na dodatu vrednost u građevinskoj delatnosti

Kako je građevinarstvo složena privredna delatnost koja obuhvata izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata, kao i druge različite građevinske usluge, u praksi se...

TRANSFERNE CENE – PRIMENA METODE CENE KOŠTANJA I PREPRODAJNE CENE (PRVI DEO)

Metoda cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu (u daljem tekstu: „metoda cene koštanja”) i metoda preprodajne cene (u daljem tekstu: pod zajedničkim nazivom „metode...

Poreski tretman manjka i rashoda dobara iz aspekta Zakona o PDV-u

Pravilna primena poreskih propisa i upoznavanje poreskih obveznika s pravom na utvrđivanje i iskazivanje neoporezivog manjka ili rashoda dobara neophodna je pretpostavka da bi...

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA AUTORSKIH NAKNADA

Uvodne napomene Autorske naknade su naknade za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava intelektualne i industrijske svojine, odnosno  naknade za korišćenje ili za pravo...

PODSETNIK ZA PORESKI TRETMAN POKLONA ZA NOVU GODINU I BOŽIĆ

Osnov za davanje poklona U članu 119. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017...