Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Pojedinačna poreska prijava

Pojedinačna poreska prijava samo je još jedna u nizu novina koje je uvela Poreska uprava s konačnim ciljem da podstakne digitalizaciju i rad e-uprave...

Obaveza registrovanja za PDV i evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa za javne beležnike i...

Evidentno je nastojanje države da i u rad javnih beležnika i izvršitelja, čija delatnost obuhvata i određene dužnosti koje su donedavno bile pod ingerencijom...

Oporezivanje naknade zaposlenih za ishranu u toku rada (topli obrok)

Uvodne napomene Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon), u čl. 118. stav 1. tačka 5) propisano...

OBEZVREĐENJE IMOVINE KAO NE/PRIZNAT RASHOD U PORESKOM BILANSU

Način utvrđivanja oporezive dobiti kod pravnih lica koja sastavljaju PB 1, detaljno je obrađen u broju 3/17 časopisa, uz najavu da ćemo u narednim...

ODSUSTVO I ISPLATE ZAPOSLENIMA POVODOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA

U narednom periodu očekuju se sledeći dani praznika u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, broj...

Utvrđivanje poreza na dobit za 2017. godinu stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika

Nerezidenti Republike Srbije – pravna lica koja su osnovana i imaju sedište stvarne uprave na teritoriji druge države, a poslovanje obavljaju preko stalne poslovne...

OSNOVNI ELEMENTI OBRAČUNA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2016. GODINU

Odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001... i 112/2015 – u daljem tekstu: Zakon)...

Usluge koje poslodavci pružaju zaposlenima u vezi sa radom i njihov poreski tretman

Uvodne napomene Zaposleni po osnovu rada ostvaruje, pre svega, pravo na zaradu i druga primanja i pokrića troškova koja se zaposlenima isplaćuju u skladu sa...

Primena finansijskih propisa

Da li dolazi do povećanja poreske osnovice u slučaju kada obveznik PDV-a − podizvođač vrši promet dobara i usluga glavnom izvođaču, pri čemu obveznik...

UPLATA PREMIJE ZAPOSLENIMA U DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND I NJEN PORESKI TRETMAN

Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Sl. glasnik RS”, br. 85/2005 i 31/2011 – u daljem tekstu: Zakon) reguliše poslovanje dobrovoljnih penzijskih...

Odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje se primenjuju od 1. 1....

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 30/2018 – u daljem tekstu: Izmene Zakona), koji je...

Obavljanje ugostiteljske delatnosti – primena PDV-a, poslovne knjige i evidentiranje prometa

Obavljanje ugostiteljske delatnosti regulisano je Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – drugi zakon, 93/2012 i 84/2015 – u daljem tekstu: Zakon), kao i: - Uredbom o visini...