Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Obračun i plaćanje poreza na dobit po odbitku, sa posebnim osvrtom na porez na...

Imajući u vidu navedenu zakonsku izmenu, nedorečenost norme, kao i činjenicu da praksa u ovom pogledu tek treba da se formira u Republici Srbiji,...

Uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika i promet dobara bez naknade...

Imajući u vidu činjenicu da uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika i promet dobara bez naknade pod određenim uslovima mogu biti...

Prestanak poreske obaveze

Kao što ćemo videti u tekstu koji sledi, slučajevi prestanka poreske obaveze otpisom poreskog duga vrlo su retki i dati su na nivou zakonskog...

MESTO PROMETA USLUGA OD 1. 4. 2017. GODINE – PRIMENA ČLANA 12. ZAKONA O...

Inoviranjem člana 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispravka, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – dr....

Propisi u praksi: Kako ostvariti pravo na refakciju (povraćaj iznosa) plaćene akcize na derivate...

Zakoračili smo u još jednu grejnu sezonu kada započinje nabavka derivata nafte koji se koriste za zagrevanje stambenog i poslovnog prostora, čime smo u...

IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KAMATE

Uvodne napomene Generalno posmatrano, pod kamatom se podrazumeva naknada za pozajmljeni novac (kapital) i ona (kao i dividenda) spada u kategoriju prihoda od pokretnog kapitala...

NOVINE U ZAKONU O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na decembarskoj sednici Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a izmena je...

Utvrđivanje poreza na dobit za 2017. godinu stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika

Nerezidenti Republike Srbije – pravna lica koja su osnovana i imaju sedište stvarne uprave na teritoriji druge države, a poslovanje obavljaju preko stalne poslovne...

Poreske obaveze prilikom primanja i davanja donacija

Donacija je reč latinskog porekla, čije je značenje u srpskom jeziku darovanje ili poklanjanje, a može da se tumači i kao akt o poklanjanju....

Utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica

Kapitalni dobici i gubici mogu stvoriti veliki broj dilema u praksi, pa je prilikom njihovog utvrđivanja neophodno posvetiti dužnu pažnju svim okolnostima koje mogu...

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOHOTKA OD NEPOKRETNOSTI

Uvodne napomene Srpski Nacrt ugovora (koji delegaciji Republike Srbije služi kao polazna osnova za pregovore radi zaključenja ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja), kao i do...

PRIMENA PDV-a NA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI U OKVIRU DELATNOSTI OBRAZOVANJA...

Obrazovanje sa aspekta primene Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 –...