Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Odgovori na dileme koje se javljaju prilikom iskazivanja podataka u obrascu POPDV

Poreska prijava – obrazac PPPDV za jul 2018. godine kod obveznika koji imaju mesečni poreski period automatski će se popunjavati na e-portalu PU, na...

REPUBLIKA SRBIJA I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – Stanje na dan 1. januar...

Međunarodno dvostruko oporezivanje, odnosno njegovo izbegavanje, sve više dobija na značaju kako u svetu tako i u Republici Srbiji, s obzirom na sve intenzivnije...

Uloga mišljenja Ministarstva finansija u poreskom sistemu Republike Srbije

Imajući u vidu veliki značaj koji mišljenja Ministarstva finansija imaju u poreskom sistemu Republike Srbije, u ovom tekstu nastojaćemo da ukažemo na pravnu prirodu...

Primena propisa o porezu na dodatu vrednost u građevinskoj delatnosti

Kako je građevinarstvo složena privredna delatnost koja obuhvata izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata, kao i druge različite građevinske usluge, u praksi se...

Pojednostavljeni carinski postupak uvoza i izvoza robe na osnovu fakture

Iako vredan poštovanja, broj korisnika pojednostavljenog carinskog postupka na osnovu fakture predstavlja znatnu manjinu u odnosu na ukupan broj učesnika u carinskim postupcima, pa...

Pravo na poresko oslobođenje i povraćaj poreza prilikom kupovine prve nepokretnosti

U zavisnosti od toga da li svoj prvi stan kupuju u novogradnji ili starogradnji, fizička lica imaju pravo na povraćaj poreza na dodatu vrednost,...

OBAVEZE OBVEZNIKA PDV-A NA KRAJU 2018. GODINE

Istekom kalendarske godine, a u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014...

Šta to muči… učesnike u carinskom postupku?

Početak obavezne primene Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema na strani uvoznika, izvoznika, carinskih posrednika, vozara i skladištara otvara nove dileme o načinu dalje organizacije dosadašnjeg načina...

Obračun i knjiženje konačne obaveze za porez na dobit za 2018. godinu i obračun...

Pre sastavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu neophodno je sastaviti poreski bilans i poresku prijavu, jer u finansijske izveštaje mora da se unese stvarni...

Likvidacija i stečaj sa aspekta primene propisa kojima se uređuje PDV

Likvidacija društva predstavlja oblik prestanka privrednog društva koja se sprovodi kada privredno društvo ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza. Likvidacija ima...