Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Primalac dobara i usluga kao poreski dužnik

U praksi se javljaju brojni problemi i nedoumice u vezi sa oporezivanjem ino-usluga u Republici Srbiji, a ovaj tekst predstavlja pokušaj da razrešimo najčešće...

10 najčešćih pitanja iz poreske materije u 2015. godini

U ovom tekstu donosimo odgovore na najčešća pitanja koja su poreski obveznici uputili Poreskoj upravi u toku ove kalendarske godine #1 Koji kriterijumi određuju mogućnost...

Pravo na odbitak prethodnog poreza kroz poslednja mišljenja Ministarstva finansija

Ne može svaki iznos PDV-a koji je iskazan u računima prethodnog učesnika u prometu, odnosno dobavljača da se koristi kao prethodni porez. Da bi...

TRANSFERNE CENE – PRIMENA METODE CENE KOŠTANJA I PREPRODAJNE CENE (PRVI DEO)

Metoda cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu (u daljem tekstu: „metoda cene koštanja”) i metoda preprodajne cene (u daljem tekstu: pod zajedničkim nazivom „metode...

Usluge posredovanja sa aspekta PDV-a

Posredovanje ima karakter usluge koja je predmet oporezivanja PDV-om ukoliko su ispunjeni sledeći opšti uslovi: posrednik je obveznik PDV-a koji pruža usluge posredovanja u...

Zakon o porezu na dodatu vrednost kroz najznačajnije izmene i dopune

Kao osnovni razlozi za izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost navode se dalje usaglašavanje s propisima Evropske unije, stvaranje povoljnijih uslova...

Primena propisa o porezu na dodatu vrednost u građevinskoj delatnosti

Kako je građevinarstvo složena privredna delatnost koja obuhvata izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata, kao i druge različite građevinske usluge, u praksi se...

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA AUTORSKIH NAKNADA

Uvodne napomene Autorske naknade su naknade za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava intelektualne i industrijske svojine, odnosno  naknade za korišćenje ili za pravo...

PROPISANE SU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE I ZA KAFU – OD 1. JANUARA 2018. GODINE

Izvršenim izmenama Zakona o akcizama krajem 2016. godine propisana je obaveza obračunavanja akcize od 1. 1. 2018. godine i za lica koja vrše preradu,...

Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Praćenje procesnih zakona veoma je važno, naročito u situacijama sprovođenja inspekcijskog nadzora, kada se poslovanje društva stavi pod lupu kontrole. Važno je poznavati odredbe...

Poreski tretman prometa telekomunikacionih usluga u prometu sa Autonomnom Pokrajinom Kosovo i Metohija

Uredbom o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj...