Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

NOVI IZNOSI NAKNADA ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine doneo je novi PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine („Sl. glasnik RS”, broj 43/2017 –...

ISPLATA I PORESKI TRETMAN STIPENDIJA I KREDITA IZ SREDSTAVA POSLODAVACA

Početkom nove školske godine postaju aktuelne stipendije i krediti, kao karakteristične isplate kojima poslodavci iz privrednih i vanprivrednih delatnosti obezbeđuju potreban budući stručni kadar...

Primena finansijskih propisa

U sklopu sasvim novog formata koji odnedavno možete pratiti u našem časopisu donosimo neka karakteristična službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa...

Transferne cene za neupućene

Izmenjene i dopunjene odredbe Zakona o porezu na dobit pravnih lica u oblasti oporezivanja transakcija među povezanim licima – transferne cene, na snazi su...

OBRAČUNAVANJE AKCIZE I PDV-A NA RASHOD I MANJAK DOBARA UTVRĐEN GODIŠNJIM POPISOM

Godišnji popis podrazumeva, između ostalog, i obavezu obveznika akcize, odnosno obveznika PDV-a da na utvrđeni a nedozvoljeni rashod i manjak dobara obračunaju akcizu na...

Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona jeste olakšavanje poslovanja poreskih obveznika, u cilju prevazilaženja poteškoća sa kojima su se suočili u prethodnom periodu, a...

OSNOVNI ELEMENTI OBRAČUNA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2016. GODINU

Odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001... i 112/2015 – u daljem tekstu: Zakon)...

Stalna poslovna jedinica – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBPJ i poreske prijave na...

Poreski bilans i poresku prijavu za 2018. godinu stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika dostavlja nadležnom poreskom organu elektronskim putem najkasnije do 1. jula 2019....

Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – poreska prijava i utvrđivanje činjenica

S namerom da se omogući upoznavanje sa odredbama procesnih zakona u prethodnim brojevima časopisa započeto je tumačenje odredbi Zakona o poreskom postupku i poreskoj...

PODSETNIK ZA SASTAVLJANJE TROMESEČNOG OBRAČUNA AKCIZA ZA PERIOD od 1. 1. do 30. 9....

Obveznici akciza imaju obavezu da po isteku svakog tromesečja sastave tromesečni obračun akciza, u skladu sa članom 24. Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS”,...

Obračun i plaćanje poreza na dobit po odbitku, sa posebnim osvrtom na porez na...

Imajući u vidu navedenu zakonsku izmenu, nedorečenost norme, kao i činjenicu da praksa u ovom pogledu tek treba da se formira u Republici Srbiji,...

Nedobitne organizacije kao ne/obveznici poreza na dobit (Obaveza podnošenja poreskog bilansa za 2017. godinu)

Obveznikom poreza na dobit se, u skladu sa odredbom člana 1. st. 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, smatra i drugo pravno...