Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Poreske obaveze prilikom primanja i davanja donacija

Donacija je reč latinskog porekla, čije je značenje u srpskom jeziku darovanje ili poklanjanje, a može da se tumači i kao akt o poklanjanju....

EVIDENCIJA O PROMETU DOBARA I USLUGA KOJI JE OSLOBOĐEN PDV-A I ISKAZIVANJE PODATAKA O...

Sa novinama koje je u način vođenja evidencije o PDV-u uneo novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV-u i o...

JAVNA PREDUZEĆA/DIREKCIJE KAO UČESNICI U PROMETU DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA I PRIMENA...

Specifičnosti primene PDV-a na promet dobara i usluga u građevinarstvu često u praksi stvaraju probleme poreskim obveznicima, a među njima se posebno mogu izdvojiti...

Šta to muči obveznike PDV-a?

U praksi se javljaju brojni problemi i nedoumice u vezi s tumačenjem i primenom propisa koji regulišu PDV, a ovaj tekst predstavlja pokušaj da...

Vodič kroz izmene poreskih zakona

Izmenama i dopunama poreskih zakona izvršene su brojne reforme, gde se kao najznačajnije izdvajaju uvođenje poreza po odbitku na usluge i uvođenje poreske olakšice...

Tretman transfernih cena u carinskom postupku

U tekstu koji sledi kroz šest sasvim konkretnih pitanja dajemo iscrpne odgovore u pogledu tretmana transfernih cena u carinskom postupku   Veliki deo današnje međunarodne trgovine...

OBRAČUNAVANJE AKCIZE I PDV-A NA RASHOD I MANJAK DOBARA UTVRĐEN GODIŠNJIM POPISOM

Godišnji popis podrazumeva, između ostalog, i obavezu obveznika akcize, odnosno obveznika PDV-a da na utvrđeni a nedozvoljeni rashod i manjak dobara obračunaju akcizu na...

Usluge pružene elektronskim putem sa aspekta PDV-a

Mesto prometa usluga u sistemu PDV-a od posebnog je značaja jer se na taj način određuje da li promet podleže oporezivanju ili ne. Osim...

Obračun i plaćanje poreza na dobit po odbitku, sa posebnim osvrtom na porez na...

Imajući u vidu navedenu zakonsku izmenu, nedorečenost norme, kao i činjenicu da praksa u ovom pogledu tek treba da se formira u Republici Srbiji,...

Uloga mišljenja Ministarstva finansija u poreskom sistemu Republike Srbije

Imajući u vidu veliki značaj koji mišljenja Ministarstva finansija imaju u poreskom sistemu Republike Srbije, u ovom tekstu nastojaćemo da ukažemo na pravnu prirodu...

Poresko konsolidovanje (sastavljanje i podnošenje KPB i PDP za 2017. godinu)

Povezana pravna lica koja u okviru svog sistema imaju pravna lica koja ostvaruju oporezivu dobit, ali i pravna lica koja ostvaruju gubitak, sve češće...

Šta to muči… obveznike poreza na dobit pravnih lica i obveznike poreza na imovinu?

Budući da se u praksi prilikom tumačenja i primene propisa koji regulišu porez na dobit pravnih lica i poreze na imovinu javljaju brojne nedoumice...