Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Poreski tretman rashoda i manjka dobara – PDV aspekt

Prilikom vršenja popisa, a naročito prilikom knjiženja rezultata popisa moraju da se imaju u vidu odredbe Zakona o PDV-u po osnovu razlika utvrđenih popisom....

Poreski tretman manjka i rashoda dobara iz aspekta Zakona o PDV-u

Pravilna primena poreskih propisa i upoznavanje poreskih obveznika s pravom na utvrđivanje i iskazivanje neoporezivog manjka ili rashoda dobara neophodna je pretpostavka da bi...

UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I PORESKE OBAVEZE STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA

Članom 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001... i 112/2015 – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da...

Obračun poreske amortizacije za 2018. godinu

Kao rashod u poreskom bilansu priznaje se amortizacija obračunata po poreskim propisima. Pri tome nije značajna amortizacija iskazana u poslovnim knjigama (računovodstvena amortizacija) jer...

Poreski tretman primanja iz člana 9. Zakona o porezu na dohodak

Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon) uobičajeno je da se...

Novi zakonski uslovi i načini odlaganja plaćanja dugovanog poreza

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (objavljenim u „Sl. glasniku RS” br. 30/2018 – u daljem tekstu: Izmene Zakona)...

Predlog izmena i dopuna Zakona o porezima na imovinu

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 24. oktobra 2019. godine utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu i...

TRANSFERNE CENE – PRIMENA METODE CENE KOŠTANJA I PREPRODAJNE CENE (PRVI DEO)

Metoda cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu (u daljem tekstu: „metoda cene koštanja”) i metoda preprodajne cene (u daljem tekstu: pod zajedničkim nazivom „metode...

NOVI PORESKI TRETMAN PRIHODA OD IZDAVANJA NEPOKRETNOSTI U ZAKUP ILI PODZAKUP – OD 1....

Od 1. januara 2017. godine počinje primena odredaba od 65a do 65g Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/2001...i 112/2015,...

Pravni i poreski aspekti likvidacije

Imajući u vidu praktičnu primenjivost i učestalost dobrovoljnog likvidacionog postupka, u tekstu koji je pred vama predstavićemo pravne i poreske implikacije koje važe u...