Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada iz radnog odnosa

Do sada zaključeni ugovori između Republike Srbije i drugih država ugovornica o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu: UIDO) u članu 15. Radni odnos/Nesamostalne...

PITANJA I ODGOVORI O PRIMENI ČLANA 12. ZAKONA O PDV-u

Pitanje: Kakav je poreski tretman izvoza dobara ako ih obveznik PDV-a (izvoznik) iz Srbije otprema do Luke Bar u RCG, gde se vrši pretovar...

Objašnjenje Ministarstva finansija u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana

Ministarstvo finansija dalo je objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2016 godinu. Klikom na link u nastavku, možete preuzeti ovo obaveštenje...

PODSETNIK ZA SASTAVLJANJE TROMESEČNOG OBRAČUNA AKCIZA ZA PERIOD od 1. 1. do 30. 9....

Obveznici akciza imaju obavezu da po isteku svakog tromesečja sastave tromesečni obračun akciza, u skladu sa članom 24. Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS”,...

Obračun poreske amortizacije za 2018. godinu

Kao rashod u poreskom bilansu priznaje se amortizacija obračunata po poreskim propisima. Pri tome nije značajna amortizacija iskazana u poslovnim knjigama (računovodstvena amortizacija) jer...

Sastavljanje Poreskog bilansa obveznika poreza na dohodak od samostalne delatnosti na obrascu PB 2...

Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2018. godinu jeste 15. mart 2019. godine. Poreski bilans sastavljaju preduzetnici koji vode poslovne...

Ispravak vrednosti i otpis potraživanja u poreskom bilansu za 2018. godinu

Poresko priznavanje prihoda i rashoda može da se razlikuje od računovodstvenog. Sa aspekta ispravka vrednosti i otpisa potraživanja, Zakon o porezu na dobit definiše...

Najčešća pitanja i nedoumice u praksi u vezi sa primenom propisa kojima je uređena...

U prvom od tri teksta biće obrađeno nekoliko specifičnih situacija koje stvaraju nedoumice u praksi, i to: ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza, deljenje...

Privremeni izvoz robe radi obrade ili popravke – pasivno oplemenjivanje

Iako stavljanje robe u slobodan promet podrazumeva obavezu plaćanja uvoznih dažbina, postupak pasivnog oplemenjivanja omogućava da se pri ponovnom uvozu robe, primenom potpunog ili...

Povraćaj dobara dobavljaču/prodavcu u sistemu PDV-a

Uvodne napomene Pitanje prava na povraćaj kupljenih dobara regulisano je Zakonom o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 53/2010 i 10/2013), tako što se, po pravilu,...

Poreski aspekti poslovanja učeničkih zadruga

Poreski tretman usluga obrazovanja detaljno je prikazan u broju 6/2017, pri čemu su tada pomenute i učeničke zadruge koje posluju u okviru sistema osnovnog...

Novom poreskom reformom do bolje ekonomije

Novim paketom fiskalnih zakona Vlada želi da rastereti privredu, pojača penzioni fond, olakša rad preduzetnicima, pomogne reindustrijalizaciju, privredni razvoj i zapošljavanje   Na predlog Vlade, Narodna...