Naslovna Porezi Stranica 22

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Poreski podsticaj iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Član 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji se tiče poreskih podsticaja prilikom velikih ulaganja u osnovna sredstva, i dalje je na...

10 najčešćih pitanja iz poreske materije u 2015. godini

U ovom tekstu donosimo odgovore na najčešća pitanja koja su poreski obveznici uputili Poreskoj upravi u toku ove kalendarske godine #1 Koji kriterijumi određuju mogućnost...

Pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost

Ovaj institut u praksi vrlo često izaziva nedoumice na strani poreskih obveznika, a neretko se događa i da poreski inspektori u postupku poreske kontrole...

Propisi u praksi: Kako ostvariti pravo na refakciju (povraćaj iznosa) plaćene akcize na derivate...

Zakoračili smo u još jednu grejnu sezonu kada započinje nabavka derivata nafte koji se koriste za zagrevanje stambenog i poslovnog prostora, čime smo u...

Zakon o porezu na dodatu vrednost kroz najznačajnije izmene i dopune

Kao osnovni razlozi za izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost navode se dalje usaglašavanje s propisima Evropske unije, stvaranje povoljnijih uslova...

Privremeni izvoz robe radi obrade ili popravke – pasivno oplemenjivanje

Iako stavljanje robe u slobodan promet podrazumeva obavezu plaćanja uvoznih dažbina, postupak pasivnog oplemenjivanja omogućava da se pri ponovnom uvozu robe, primenom potpunog ili...

Uloga mišljenja Ministarstva finansija u poreskom sistemu Republike Srbije

Imajući u vidu veliki značaj koji mišljenja Ministarstva finansija imaju u poreskom sistemu Republike Srbije, u ovom tekstu nastojaćemo da ukažemo na pravnu prirodu...

PDV tretman prefakturisanih troškova

Kako bi se izbegle nepravilnosti i pogrešno postupanje poreskih obveznika u slučaju prefakturisanja troškova, neophodno je s dužnom pažnjom ustanoviti da li se prefakturisani...

Poreski tretman donatorstva i sponzorstva u Srbiji

Donacija i sponzorstvo nisu istovetni pojmovi. Donacija se daje bez naknade i protivusluge, a može biti pružena u novcu, stvarima ili uslugama. S druge...

Prestanak poreske obaveze

Kao što ćemo videti u tekstu koji sledi, slučajevi prestanka poreske obaveze otpisom poreskog duga vrlo su retki i dati su na nivou zakonskog...

Poreski aspekti davanja nepokretnosti u zakup

Zanimljivo je da se zakup nepokretnosti istovremeno može posmatrati i kao promet dobara, ali i kao promet usluga. Predmet analize ovog teksta biće slučajevi...

Reeksport

Pre upuštanja u posao reeksporta, neophodno je odabrati onaj oblik koji je najisplativi, te dobrom organizacijom posla omogućiti njegovo pravilno sprovođenje Usled transparentnosti ponude i...