Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

PRIMENA SRAZMERNE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Prema članu 39. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004 … i 112/2015 – u daljem tekstu:...

NOVI IZNOSI NAJNIŽE I NAJVIŠE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. MAJA 2017. GODINE

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, broj 84/2004… i 102/2015 – u daljem...

ORGANIZOVANJE SINDIKATA U ŠKOLI I OBRAČUN SINDIKALNE ČLANARINE

Prema članu 6. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – u daljem tekstu: Zakon) sindikatom se, u...

PRAVO NA NAKNADU ZARADE ZA BOLOVANJE PENZIONISANOG LICA KOJE JE PONOVO ZASNOVALO RADNI ODNOS

Prema odredbama člana 175. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/214), ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju, zaposleni...

Prava zaposlenih povodom uskršnjih praznika

U toku meseca aprila proslavljaju se verski praznici u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, broj...

DAVANJE STANOVA NA KORIŠĆENJE ZAPOSLENIMA KOD POSLODAVCA

U praksi su česti slučajevi da poslodavci – pravna lica nepokretnosti koje su zakupili koriste za rešavanje stambenih potreba svojih zaposlenih. Uslove pod kojim...

KARAKTERISTIKE U ISPLATI DIVIDENDI AKCIONARIMA – REZIDENTIMA SRBIJE – PO GODIŠNJEM RAČUNU ZA 2016....

Prema članu 271. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015 – u daljem...

ISPLATA I OPOREZIVANJE PRIMANJA ZAPOSLENIH I ČLANOVA UPRAVE PRIVREDNOG DRUŠTVA PO OSNOVU UČEŠĆA U...

U članu 14. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) predviđeno je da se ugovorom o radu ili...

IZNOS LIČNIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA I NJIHOV PORESKI TRETMAN

– na osnovu prosečne zarade u Republici u mesecu janaru 2017. godine od 57.231 dinar      VRSTA ISPLATE   PO ZAKONU O RADU   PORESKI TRETMAN 1 2 3 NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH...

RASPORED RADNOG VREMENA U 2017. GODINI

Prema članu 51. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, broj 24/2005, 61/2001, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, u daljem tekstu: Zakon), puno radno...

NOVI IZNOSI NAJNIŽE I NAJVIŠE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. FEBRUARA 2017. GODINE

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, broj 84/2004... i 102/2015 – u daljem...

OBRAČUN OTPREMNINE ZAPOSLENIMA ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA – prema odredbama Zakona o...

Prema članu 179. stav 5. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, u daljem tekstu: Zakon),...