Naslovna Zarade, plate i druga primanja

Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

IZNOS LIČNIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA I NJIHOV PORESKI TRETMAN

– na osnovu prosečne zarade u Republici u mesecu janaru 2017. godine od 57.231 dinar      VRSTA ISPLATE   PO ZAKONU O RADU   PORESKI TRETMAN 1 2 3 NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH...

Novine u određivanju osnovice plata, zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

- primena Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod javnih preduzeća -   Zakon o izmenama...

Isplata i oporezivanje novčanih pomoći, nagrada i drugih isplata licima koja nisu zaposlena kod...

Inoviranim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon) poslodavci su dobili mogućnost...

Elementi obračuna plata zaposlenih u javnom sektoru – od plata za novembar 2019. godine

Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu i izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu (objavljenim u „Službenom glasniku...

RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM KOD JEDNOG ILI KOD VIŠE POSLODAVACA I OBRAČUN PORESKIH...

Odredbama člana 40. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014...

ORGANIZOVANJE SINDIKATA U ŠKOLI I OBRAČUN SINDIKALNE ČLANARINE

Prema članu 6. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – u daljem tekstu: Zakon) sindikatom se, u...

Prava zaposlenih povodom uskršnjih praznika

U toku meseca aprila proslavljaju se verski praznici u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, broj...

Povraćaj više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu

Obveznik doprinosa kome su u 2018. godini u njegovo ime i u njegovu korist plaćeni doprinosi iz osnovice koja prelazi 3.951.855 dinara, ima pravo...

PREGLED OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA ZA 2018. GODINU

Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnom sektoru u 2018. godini utvrđene su: 1) zaključcima Vlade Republike Srbije (u javnim službama, MUP-u, Vojsci...

NOVI IZNOSI NAJNIŽE I NAJVIŠE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. NOVEMBRA 2017. GODINE

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, broj 84/2004… i 102/2015 – u daljem...

Isplate zaposlenima i preduzetnicima za vreme vršenja vojne obaveze u rezervnom sastavu

Uvod   Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze („Sl. glasnik RS”, br. 104/2018 – u daljem...

KRATKE TEME: Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i...

U praksi je već dugo prisutno da poslodavci svojim opštim aktom, pa u mnogim slučajevima i bez te regulative, omogućavaju svojim zaposlenima, u cilju...