Naslovna Zarade, plate i druga primanja

Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

Obračun i isplata naknade zarade za bolovanje preko 30 dana

U tekstu koji sledi prikazana je primena odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju u praksi: uslovi za ostvarenje ovog prava, potrebna dokumentacija, na čiji teret...

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu – podnošenje do...

Godišnji porez na dohodak utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana. Krajnji...

NOVI IZNOSI NAJNIŽE I NAJVIŠE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. MAJA 2017. GODINE

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, broj 84/2004… i 102/2015 – u daljem...

Povezivanje staža osiguranja zaposlenima u subjektima privatizacije, stečajnim dužnicima i preduzećima za zapošljavanje invalida...

Vlada Republike Srbije donela je Zaključak 05, broj 113-1555/2018 (u daljem tekstu: Zaključak), kojim je dala saglasnost da se iz sredstava budžeta Republike Srbije...

NOVI IZNOS PORESKE OLAKŠICE I OBRAČUN ZARADA OD 1. FEBRUARA 2017. GODINE

Kao što smo izneli u posebnom članku u ovom broju „Poslovnog savetnika”, usklađena poreska olakšica na zarade zaposlenih od 1. februara 2017. godine do...

Zakonsko utvrđivanje najvišeg iznosa mesečne naknade zarade za vreme nege novorođenog deteta

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 i 50/2018 – u daljem tekstu: Zakon) utvrđuje da zaposleni kod pravnih...

IZDACI POSLODAVACA ZA ISPLATU POJEDINIH VRSTA NAKNADA ZA RAD

Za obavljanje poslova iz svoje ili van svoje delatnosti poslodavci mogu angažovati radnu snagu po dva osnova: po osnovu radnog odnosa i po osnovu ugovornog...

Isplata jubilarnih nagrada kod poslodavaca u javnom sektoru u 2019. godini

Prema članu 17. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, u budžetskoj 2019. godini neće se vršiti obračun i isplata poklona u novcu,...

ISPLATA I OPOREZIVANJE PRIMANJA ZAPOSLENIH I ČLANOVA UPRAVE PRIVREDNOG DRUŠTVA PO OSNOVU UČEŠĆA U...

U članu 14. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) predviđeno je da se ugovorom o radu ili...

Izveštavanje o izvršenju rashoda za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2019. godini

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2019. godini objavljen je u...

Isplata dividendi akcionarima – rezidentima i nerezidentima – po godišnjem računu za 2018. godinu

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizlaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, srazmerno broju...

Obračun zarade korisnika penzije u skladu sa novim Zakonom o zdravstvenom osiguranju

Saglasno odredbama Zakona o radu, poslodavac može da zaključi ugovor o radu, odnosno da zasnuje radni odnos sa korisnikom starosne ili porodične penzije. Takva...