Naslovna Zarade, plate i druga primanja

Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

Isplata i oporezivanje primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u...

U članu 14. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje)...

Odsustvo sa rada i isplate zaposlenima povodom predstojećih praznika u mesecu aprilu i maju

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011 – dalje: Zakon), u...

Prava zaposlenih na naknadu zarade i ostalu naknadu za vreme porodiljskog odsustva i odsustva...

Uvodne napomene     Počevši od 1. jula 2018. godine počinje primena novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS”...

Isplata međudividendi za 2019. godinu

Prema odredbama Zakona o privrednim društvima, akcionarsko društvo može da plaća dividende na svoje akcije godišnje, ali i u bilo koje vreme između redovnih...

KRATKE TEME: Oporezivanje prihoda fizičkog lica u ugostiteljskim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom...

Članom 84b. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09,...

Minimalna zarada za 2019. godinu utvrđuje se prema novoj minimalnoj ceni rada od 155,30...

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2019. godine („Sl. glasnik RS” 69/2018 od 14. 9. 2018),...

NOVI IZNOSI NAJNIŽE I NAJVIŠE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. NOVEMBRA 2017. GODINE

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, broj 84/2004… i 102/2015 – u daljem...

Novčane čestitke za decu zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 72/2019) omogućene su isplate novčanih čestitki za decu...

Isplata jubilarnih nagrada kod poslodavaca u javnom sektoru u 2019. godini

Prema članu 17. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, u budžetskoj 2019. godini neće se vršiti obračun i isplata poklona u novcu,...

Prekovremeni i dopunski rad u novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti – regulativa i obračun

Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS”, br. 25/2019 od  3. 4. 2019. godine, stupio na snagu 11. 4. 2019. godine – dalje:...

IZNOS LIČNIH PRIMANJA ZAPOSLENIH PREMA ZAKONU O RADU I NJIHOV PORESKI TRETMAN

– na osnovu prosečne zarade u Republici u mesecu decembru 2016. godine od 73.641 dinara      VRSTA ISPLATE   PO ZAKONU O RADU   PORESKI TRETMAN 1 2 3 NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH...