Naslovna Zarade, plate i druga primanja

Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM KOD JEDNOG ILI KOD VIŠE POSLODAVACA I OBRAČUN PORESKIH...

Odredbama člana 40. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014...

Učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini ili „trinaesta zarada”

Zakon o radu ne predviđa isplatu zaposlenima „trinaeste zarade”, pa stoga ne postoji zakonski osnov za njenu isplatu, osim ako poslodavac takvu mogućnost nije...

PRIMANJA ZAPOSLENIH PO OSNOVU NAKNADE STVARNIH TROŠKOVA PREVOZA NA RAD I NJIHOV PORESKI TRETMAN

Prema odredbi člana 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 – odluka...

Izvršenje radi namirenja novčanih potraživanja u skladu sa inoviranim ZIO-om

Sa 1. januarom 2020. godine počela je primena inoviranog Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS” br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/18...

Poreski tretman uplata zaposlenima u dobrovoljne penzijske fondove

Prema članu 41. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Sl. glasnik RS”, br. 85/2005 i 31/2011 – dalje: Zakon), uplatu doprinosa za...

DAVANJE STANOVA NA KORIŠĆENJE ZAPOSLENIMA KOD POSLODAVCA

U praksi su česti slučajevi da poslodavci – pravna lica nepokretnosti koje su zakupili koriste za rešavanje stambenih potreba svojih zaposlenih. Uslove pod kojim...

Obračun zarada zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo

Zakonom o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti uređuju se prava zaposlenih koji se upućuju na privremeni rad...

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu – podnošenje do...

Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana....

Kontrolna lista za inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Inspekcija rada u postupku inspekcijskog nadzora primenjuje više kontrolnih lista. U prošlom broju članak je posvećen kontrolnoj listi koja se tiče oblasti radnih odnosa,...

Minimalna zarada za 2020. godinu utvrđuje se prema novoj minimalnoj ceni rada od 172,54...

S obzirom na to da članovi Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije nisu uspeli da usaglase stavove u vezi sa visinom nove minimalne cene rada za...

RASPORED RADNOG VREMENA U 2017. GODINI

Prema članu 51. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, broj 24/2005, 61/2001, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, u daljem tekstu: Zakon), puno radno...

Novčane pomoći, nagrade i druge isplate licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

Inoviranim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, broj 25/2001… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon) poslodavci su dobili mogućnost...