Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

Poreska olakšica prilikom naknade troškova dolaska na posao i njeno korišćenje

Zakonom o radu utvrđeno je pravo zaposlenog na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, kao i minimum koji poslodavac mora da obezbedi...

Isplata i oporezivanje novčanih pomoći, nagrada i drugih isplata licima koja nisu zaposlena kod...

Inoviranim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon) poslodavci su dobili mogućnost...

Obavljanje privremenih ili povremenih poslova od strane članova omladinske ili studentske zadruge

U članu 197. Zakona o radu („Sl. glasnik RS” broj 24/2005… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon) regulisano je obavljanje privremenih ili povremenih...

Prava zaposlenih na naknadu zarade i ostalu naknadu za vreme porodiljskog odsustva i odsustva...

Uvodne napomene     Počevši od 1. jula 2018. godine počinje primena novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS”...

Donet je novi šifarnik radnih mesta za korisnike javnih sredstava

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o Šifarniku radnih mesta, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS” broj 48/2018 od 22. 6. 2018. godine...

Povezivanje staža osiguranja zaposlenima u subjektima privatizacije, stečajnim dužnicima i preduzećima za zapošljavanje invalida...

Vlada Republike Srbije donela je Zaključak 05, broj 113-1555/2018 (u daljem tekstu: Zaključak), kojim je dala saglasnost da se iz sredstava budžeta Republike Srbije...

Ostvarivanje i plaćanje smenskog rada

Definisanje smenskog rada Prema članu 63. stav 1. Zakona o radu, rad u smenama je organizacija rada kod poslodavca prema kojoj se: - zaposleni na istim...

Obavljanje privremeno-povremenih poslova u nepunom radnom vremenu

U članu 197. Zakona o radu regulisano je obavljanje privremenih ili povremenih poslova, a njihova osnovna odlika je u tome što su to poslovi...

OPOREZIVANJE ZARADA IZ RADNOG ODNOSA I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA (1) –...

U vezi sa oporezivanjem zarada iz radnog odnosa treba istaći da do sada zaključeni ugovori između Republike Srbije i drugih zemalja o izbegavanju dvostrukog...

Novčane pomoći, nagrade i druge isplate licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

Inoviranim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, broj 25/2001… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon) poslodavci su dobili mogućnost...

Primena programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije u 2018. godini

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016....

Zasnivanje radnog odnosa ili drugo radno angažovanje korisnika penzije

Prema članu 24. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005 … i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon), radni odnos može...