Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS”, br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014 – u daljem tekstu: Zakon) u članu 67. propisuje da je svako fizičko lice koje prelazi državnu granicu i pritom prenosi fizički prenosiva sredstva plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više, u dinarima ili stranoj valuti, dužno da to prijavi nadležnom carinskom organu. U cilju sprečavanja sticanja, držanja, prikrivanja, korišćenja, konverzije ili prenosa imovine stečene izvršenjem krivičnog dela, ili netačnog prikazivanja prave prirode, porekla, mesta nalaženja, kretanja, raspolaganja, vlasništva ili prava u vezi sa tom imovinom, kao i u cilju sprečavanja podstrekavanja na vršenje i vršenja terorističkih akata, većina država je donela propise koji s jedne strane omogućavaju državnim organima da prikupljaju podatke i vrše kontrole radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma, a s druge strane određenim pravnim i fizičkim licima nameću obavezu da dostavljaju određene podatke. Tako je propisano i da su fizička lica obavezna da prilikom prelaska državne granice nadležnom carinskom organu prijave prenos fizički prenosivih sredstava plaćanja ukoliko njihov iznos prevazilazi iznos propisan Zakonom. Da bi se izbeglo da putnici, usled nepoznavanja propisa, ne ispune navedenu obavezu, Uprava carina je, shodno Zakonu, dužna da na svakom graničnom prelazu, na vidnom mestu postavi odgovarajuća obaveštenja. Ovim obaveštenjima se i neukim fizičkim licima jasno stavlja na znanje da su prilikom prelaska državne granice dužni da na Obrascu prijave, na propisani način, nadležnom carinskom organu prijave ukoliko prenose fizički prenosiva sredstva plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više, u dinarima ili stranoj valuti. Zakon pod fizički prenosivim sredstvima plaćanja podrazumeva gotov novac, čekove, menice i druga fizički prenosiva sredstva plaćanja, plativa na donosioca. Uopšteno govoreći, to mogu biti svi finansijski instrumenti koji se fizički mogu preneti s jednog lica na drugo, uz zadržavanje anonimnosti, a najtipičniji su: 1) gotov novac (papirni ili kovani novac koji je u opticaju kao sredstvo razmene), 2) instrumenti koji glase na donosioca, kao što su: – putnički čekovi, – prenosivi instrumenti (uključujući čekove, menice i novčane uputnice) koji ili glase na donosioca, indosirani bez ograničenja u korist fiktivnog primaoca, ili su u nekom drugom obliku koji dopušta prenos vlasništva nad njima, i – nepotpuni instrumenti (uključujući čekove, menice i novčane uputnice) koji su potpisani, ali je izostavljeno ime primaoca. Svako fizičko lice – putnik, bez obzira na to da li je domaći državljanin ili stranac, ima obavezu da izvrši navedenu prijavu ne samo
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In