Osnovne karakteristike kultivisane imovine prema Kontnom planu za budžetski sistem

U pogledu kultivisane imovine treba razlikovati potrošna dobra, kao proizvode koji se dobijaju od bioloških sredstava, od osnovnog stada i višegodišnjih zasada, pod kojima...

Kontrolna lista budžetske inspekcije

U ovom tekstu objašnjena je kontrolna lista budžetske inspekcije Ministarstva finansija – Kontrolna lista materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, KL-001-03/01. SEPTEMBAR 2019....

Revizorski odbori

Obrazovanje revizorskih odbora u javnim preduzećima, kako u privrednom i socijalnom tako i u budžetskom smislu, predstavlja novu višu fazu uspostavljanja kvalitetnijeg, potpunijeg i...

Kontrola prihoda od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku

U ovom tekstu biće dat osvrt na kontrolu prihoda od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku, kao i na nepravilnosti koje se u vezi...

Novine o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru

Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru usvojen je 8. marta 2019. godine i objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 15/2019,...

Priprema budžeta lokalne vlasti

Zakonom o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 i...

Finansijski lizing kao oblik sticanja nefinansijske imovine kod pravnih lica koja primenjuju Kontni plan...

Ključna prednost finansijskog lizinga u odnosu na druge vidove finansiranja proističe iz činjenice da je davalac lizinga formalnopravni vlasnik predmeta lizinga tokom trajanja ugovora...

Kontrola zakonitosti poslovanja zdravstvenih ustanova od strane Državne revizorske institucije (DRI)

Državna revizorska institucija, kao najviši organ revizije javnih sredstava, obavlja poslove iz svoje nadležnosti na osnovu Ustava Republike Srbije, Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji...

Ovlašćenja i postupanje Budžetske inspekcije

Budžetskoj inspekciji poverena je funkcija vršenja inspekcijske kontrole primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija,...

Ciljevi kontrola i očekivane kontrole

Interni revizori u javnom sektoru svoj rad baziraju na reviziji sistema. Revizija sistema ima 8 (osam etapa). Pre snimanja sistema treba utvrditi ciljeve kontrola...

Primena Zakona o zaštiti životne sredine sa aspekta budžetske kontrole

U ovom tekstu osvrnućemo se na kontrolu obezbeđivanja i korišćenje sredstava za čuvanje i unapređenje zaštite životne sredine na teritoriji jedinice lokalne samouprave. U ovom...

Smeštaj i ishrana učenika i studenata sa stanovišta zakonskih propisa i računovodstvene evidencije

Kada se osvrnemo na celokupnu zakonsku regulativu u vezi sa učeničkim i studentskim standardom, može da se konstatuje da je zadovoljavajuće rešena, kao i...