Naslovna Budžetski korisnici

Budžetski korisnici

Mesečno pratimo poslovanje budžetskih korisnika i dajemo aktuelne obračune u knjigovodstvu po budžetskim propisima.

Komentar zakonskih odredaba u vezi sa uspostavljanjem javne svojine u Republici Srbiji i evidencije...

Zakonska regulativa u vezi sa definisanjem javne svojine u Republici Srbiji i njenom klasifikacijom na tri nivoa (republičkom, pokrajinskom i lokalnom) i obavezom upisa...

FAKTORING POSLOVI SA ASPEKTA PORESKIH PROPISA I RAČUNOVODSTVENE EVIDENCIJE

Uvodne napomene Faktoring poslovi se obavljaju kod nas u skladu sa Zakonom o faktoringu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013) koji je u primeni...

Komentar priliva i odliva novčanih sredstava putem evidencionih računa otvorenih u Upravi za trezor...

U ovom članku biće reči o evidenciji poslovnih promena s aspekta naplate javnih prihoda i primanja budžeta, kao i o plaćanjima iz budžeta. Izvod...

NOVO – Godišnji plan rada interne revizije

Uvod   Planiranje je ključni deo procesa revizije i sastoji se iz tri faze: 1) strateški plan revizije, 2) godišnji plan revizije, 3) planovi pojedinačne revizije (operativni planovi).   Planiranje revizije...

IZMIRENJE OBAVEZA NA OSNOVU PLATNIH TRANSAKCIJA IZMEĐU PRUŽAOCA I KORISNIKA PLATNIH USLUGA

Uvodne napomene Donošenjem Zakona o platnim uslugama („Sl. glasnik RS”, br. 139/2014 – u daljem tekstu: Zakon), koji je u primeni od 1. oktobra 2015....

USAGLAŠAVANJE POSLOVNIH KNJIGA I PROVERA BILANSNIH POZICIJA PRE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH...

Uvodne napomene U skladu sa članom 18. stav 1. Urebe o budžetskom  računovodstvu(„Sl. glasnik RS”, broj 125/2003 i 12/2006 – u daljem tekstu: Uredba) budžetski...

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE IZVEŠTAJA O STRUKTURI I VREDNOSTI NEFINANSIJSKE IMOVINE REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016....

Rok: 28. 2. 2017. godine U skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Sl. glasnik RS”,...

Nepravilnosti uočene tokom budžetske inspekcijske kontrole

- ugovaranje usluge nadzora nad izvođenjem radova, isplate naknade za rad nadzornog organa i evidentiranja ovih usluga u poslovnim knjigama -   Prikazane su nepravilnosti koje...

NOVO – Davanje u zakup nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave

Ovde je kroz primere prikazano na koji način se u jedinici lokalne samouprave vrši inspekcijska kontrola prihoda od davanja u zakup nepokretnosti, kao i...

Isključive nadležnosti Ministarstva finansija, odnosno Budžetske inspekcije – prvi deo

Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija Zakonom o budžetskom sistemu poverena je nadležnost da vrši poslove inspekcijske kontrole primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog...

TROMESEČNO IZVEŠTAVANJE JAVNIH PREDUZEĆA O REALIZACIJI GODIŠNJEG ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD JANUAR–DECEMBAR...

Uvodne napomene Tromesečno izveštavanje javnih preduzeća zasnovano je na primeni odredbi novog Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS”, broj 15/2016 – u daljem tekstu:...

Nepravilnosti uočene tokom budžetske inspekcijske kontrole – evidentiranje poslovnih promena

Imajući u vidu da su korisnici sredstava budžeta u obavezi da prilikom evidentiranja svih poslovnih promena u svojim knjigama primenjuju Uredbu o budžetskom računovodstvu,...