Kontrola materijalno-finansijskog poslovanja i zakonitosti rada osnovnih škola

U ovom tekstu bavićemo se finansiranjem osnovnog obrazovanja sa aspekta inspekcijske kontrole koju sprovodi Budžetska inspekcija Ministarstva finansija. Naime, Zakonom o budžetskom sistemu Budžetskoj...

Osvrt na početak rada Centralnog registra faktura

Na osnovu člana 4a stav 5. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS”, br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017 –...

Finansiranje delatnosti osnovnih škola – transferi sa različitih nivoa vlasti i prihodi po osnovu...

Finansiranje i nadzor nad radom osnovnih škola uređeni su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o osnovnom obrazovanju, Zakonom o budžetskom sistemu,...

PRIPREMNE RADNJE KOJE PRETHODE SASTAVLJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA...

U vezi sa pripremom finansijskih izveštaja kao radnjama koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, potrebno je poduzeti čitav niz aktivnosti u vezi sa poslovnim događajima...

Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu prema Kontnom planu za...

Iz naslova ovog komentara vidljivo je da se ovde radi o tri aktivnosti koje se odnose na godišnje finansijske izveštaje. To je priprema kao...

Ciljevi kontrola i očekivane kontrole

Interni revizori u javnom sektoru svoj rad baziraju na reviziji sistema. Revizija sistema ima 8 (osam etapa). Pre snimanja sistema treba utvrditi ciljeve kontrola...

Raspodela sredstava u lokalnoj samoupravi za finansiranje sporta

Sport predstavljaju svi oblici fizičke aktivnosti čiji je cilj da se kroz neorganizovano ili organizovano učešće izraze ili poboljšaju fizička spremnost ili mentalno blagostanje,...

Ko su korisnici javnih sredstava i koga kontroliše budžetska inspekcija

Uvodni deo – najava tema iz ciklusa „Budžetska inspekcija”   Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija, koja je organizovana kao odeljenje u okviru Sektora za budžetsku inspekciju kojim...

Kontrola korišćenja sredstava dobijenih za finansiranje projekata

Zakonom su propisane radnje provera, službenih kontrola, nadzora i drugih mera radi utvrđivanja prirode eventualnih nepravilnosti prilikom korišćenja sredstava pomoći, obezbeđenih iz različitih izvora...

DODELA BESPLATNIH UDŽBENIKA NEKIM KATEGORIJAMA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU I NJIHOVA...

Uvodne napomene Shodno članu 9. st. 1. i 4. Zakona o udžbenicima („Sl. glasnik RS”, br. 68/2015), a u cilju omogućavanja jednake dostupnosti obrazovanja i...

Sastavljanje i podnošenje izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije za 2019....

U skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 65/2014. godine –...

Direktno plaćanje RFZO dobavljačima za isporučene lekove, u ime i za račun zdravstvenih ustanova

Jedan od ciljeva svakog društva koje teži da bude ekonomski i socijalno uređeno jeste ekonomično i efikasno finansiranje sistema zdravstvene zaštite. U Republici Srbiji...