Strategija upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava

Svi korisnici javnih sredstava (dalje: KJS) treba da usvoje sopstvenu strategiju upravljanja rizicima u skladu sa kojom će se vršiti identifikacija, procena, postupanje, izveštavanje...

Kontrola materijalno-finansijskog poslovanja i zakonitosti rada osnovnih škola

U ovom tekstu bavićemo se finansiranjem osnovnog obrazovanja sa aspekta inspekcijske kontrole koju sprovodi Budžetska inspekcija Ministarstva finansija. Naime, Zakonom o budžetskom sistemu Budžetskoj...

Kontrola prihoda od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku

U ovom tekstu biće dat osvrt na kontrolu prihoda od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku, kao i na nepravilnosti koje se u vezi...

Pripremanje i dostavljanje kvartalnog izveštaja o javnim nabavkama za period april–jun 2017. godine

U skladu sa članom 132. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 – u daljem tekstu: Zakon),...

Konsolidovanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu kod korisnika javnih sredstava koji primenjuju...

U članku je dat osvrt na zakonske propise koji uređuju konsolidovanje finansijskih izveštaja za javni sektor prema odredbama Zakona o budžetskom sistemu i njegovim...

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2016. GODINU

U skladu sa Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih...

Komentar zakonskih odredaba u vezi sa uspostavljanjem javne svojine u Republici Srbiji i evidencije...

Zakonska regulativa u vezi sa definisanjem javne svojine u Republici Srbiji i njenom klasifikacijom na tri nivoa (republičkom, pokrajinskom i lokalnom) i obavezom upisa...

Sastavljanje tromesečnih izveštaja javnih preduzeća o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period...

Sledstveno članu 3. Pravilnika o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja, proističe obaveza javnih preduzeća da sastave sledeći tromesečni izveštaj...

Računovodstveni aspekt evidentiranja faktura koje se registruju u Centralnom registru faktura i načina izmirenja...

Uvodne napomene Poslednje izmene i dopune Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama  („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017), koji je stupio na snagu...