UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU PREMA PROPISIMA BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA

Prema članu 13. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016, 49/2016 i 107/2016 – u...

Otvaranje početnog stanja za 2019. godinu u poslovnim knjigama korisnika javnih sredstava koji primenjuju...

Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (Going concern principle) i s tim u vezi nastavljanje kontinuiteta računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih...

Utvrđivanje poreza na dobit kod nedobitnih organizacija za 2015. godinu

Nedobitna organizacija dužna je da vodi evidenciju o prihodima i rashodima, da podnese poreski bilans i poresku prijavu. Propisani su i uslovi koje treba...

Izdavanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini – najčešće nepravilnosti

U ovom tekstu biće ukazano na nepravilnosti nastale prilikom izdavanja u zakup poslovnog prostora od strane korisnika budžetskih sredstava kada je korisnik budžetskih sredstava...

PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA...

Predmet razmatranja u nastavku teksta su pripremne radnje u vezi sa sastavljanjem finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji poslovne knjige vode prema Kontnom planu...

Smeštaj i ishrana učenika i studenata sa stanovišta zakonskih propisa i računovodstvene evidencije

Kada se osvrnemo na celokupnu zakonsku regulativu u vezi sa učeničkim i studentskim standardom, može da se konstatuje da je zadovoljavajuće rešena, kao i...

KNJIŽENJE TROŠKOVA ENERGETSKIH USLUGA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA – NOVO –

Početkom grejne sezone mnogi budžetski korisnici (ustanove, organi, ministarstva, zavodi, bolnice, fakulteti i sl.) pristupaju nabavci goriva, pa je u narednom tekstu dato nekoliko...

Konsolidovanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu i periodičnih izveštaja u toku 2016. godine...

U tekstu koji sledi osvrnućemo se na zakonske propise koji uređuju konsolidovanje finansijskih izveštaja za javni sektor prema odredbama Zakona o budžetskom sistemu i...

OTVARANJE POČETNOG STANJA ZA 2018. GODINU U POSLOVNIM KNJIGAMA PRAVNIH LICA KOJA PRIMENJUJU KONTNI...

Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (princip Going concern) i s tim u vezi nastavljanje kontinuiteta računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih...

Pripremanje i dostavljanje kvartalnog izveštaja o javnim nabavkama za period april–jun 2017. godine

U skladu sa članom 132. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 – u daljem tekstu: Zakon),...

PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU – PRIVREDA I...

Potrebno je da se radi sastavljanja finansijskih izveštaja za 2017. godinu preduzme čitav niz aktivnosti u vezi sa poslovnim događajima, koje se moraju računovodstveno...

Isključive nadležnosti Ministarstva finansija, odnosno Budžetske inspekcije – prvi deo

Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija Zakonom o budžetskom sistemu poverena je nadležnost da vrši poslove inspekcijske kontrole primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog...