Bilansna ravnoteža konta nefinansijske imovine, dugoročne finansijske imovine i kapitala

Prema propisima budžetskog računovodstva u Republici Srbiji, kada je reč o evidentiranju poslovnih promena u vezi sa nefinansijskom i finansijskom imovinom i kapitalom, neophodno...

Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu prema Kontnom planu za...

Iz naslova ovog komentara vidljivo je da se ovde radi o tri aktivnosti koje se odnose na godišnje finansijske izveštaje. To je priprema kao...

Utvrđivanje rezultata poslovanja za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava koji poslovne knjige vode...

Utvrđivanje rezultata poslovanja kod korisnika javnih sredstava o kojima je ovde reč jeste pretposlednja aktivnost pripremnih radnji koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, dok je...

Planiranje u internoj reviziji

Planiranje revizije je neophodno budući da internoj reviziji omogućava: ostvarivanje ciljeva, utvrđivanje prioriteta i obezbeđivanje efikasnog i efektivnog korišćenja resursa. U praksi, planiranje i...

Istine i zablude o internoj reviziji

Interna revizija je vrlo značajna funkcija u svakoj organizaciji zato što interni revizor daje preporuke koje dodaju vrednost organizaciji. Uspostavljanje interne revizije definisano je...

Revizorski odbori

Obrazovanje revizorskih odbora u javnim preduzećima, kako u privrednom i socijalnom tako i u budžetskom smislu, predstavlja novu višu fazu uspostavljanja kvalitetnijeg, potpunijeg i...

FINANSIRANJE AKTIVNOSTI USTANOVA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

Funkcionisanje učeničkog i studentskog standarda definisano je Zakonom o učeničkom i studentskom standardu („Sl.  glasnik RS”, 18/2010 i 55/2013 – u daljem tekstu: Zakon)...

Direktno plaćanje RFZO dobavljačima za isporučene lekove, u ime i za račun zdravstvenih ustanova

Jedan od ciljeva svakog društva koje teži da bude ekonomski i socijalno uređeno jeste ekonomično i efikasno finansiranje sistema zdravstvene zaštite. U Republici Srbiji...