PRIPREMNE RADNJE KOJE PRETHODE SASTAVLJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA...

U vezi sa pripremom finansijskih izveštaja kao radnjama koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, potrebno je poduzeti čitav niz aktivnosti u vezi sa poslovnim događajima...

Nepravilnosti vezane za javne nabavke arhitektonskih usluga i usluga projektnog planiranja

Pre početka izvođenja radova na nekom objektu neophodno je pribaviti svu neophodnu dokumentaciju za dobijanje potrebnih dozvola za izgradnju. Obaveza investitora je da, pre...

Smeštaj i ishrana učenika i studenata sa stanovišta zakonskih propisa i računovodstvene evidencije

Kada se osvrnemo na celokupnu zakonsku regulativu u vezi sa učeničkim i studentskim standardom, može da se konstatuje da je zadovoljavajuće rešena, kao i...

ZAKLJUČAK POSLOVNIH KNJIGA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ZA 2016. GODINU I ČUVANJE RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA

ZAKLJUČAK POSLOVNIH KNJIGA U skladu sa članom 17. Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/03 i 12/06 – u daljem tekstu:...

DODELA BESPLATNIH UDŽBENIKA NEKIM KATEGORIJAMA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU I NJIHOVA...

Uvodne napomene Shodno članu 9. st. 1. i 4. Zakona o udžbenicima („Sl. glasnik RS”, br. 68/2015), a u cilju omogućavanja jednake dostupnosti obrazovanja i...

PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU – PRIVREDA I...

Potrebno je da se radi sastavljanja finansijskih izveštaja za 2017. godinu preduzme čitav niz aktivnosti u vezi sa poslovnim događajima, koje se moraju računovodstveno...

FUK i upravljanje rizikom kod korisnika javnih sredstava

Članom 81. Zakona o budžetskom sistemu definisano je da korisnici javnih sredstava uspostavljaju finansijsko upravljanje i kontrolu koja se sprovodi politikama, procedurama i aktivnostima...

Otvaranje početnog stanja za 2019. godinu u poslovnim knjigama korisnika javnih sredstava koji primenjuju...

Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (Going concern principle) i s tim u vezi nastavljanje kontinuiteta računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih...

Kursne razlike prilikom utvrđivanja rezultata poslovanja na gotovinskoj osnovi korisnika budžetskih sredstava

Uvodne napomene Problematika u vezi sa kursnim razlikama koje nastaju prilikom poslovnih transakcija sa inostranstvom i njihovim uticajem na visinu datih kredita, potraživanja i obaveza,...

Komisione usluge korisnika javnih sredstava – zakonska regulativa i računovodstvena evidencija

Uvodne napomene Komisiona prodaja je način prodaje u kojem učestvuju komisionar, s jedne, i njegov komitent, s druge strane. Komisionar je posrednik koji radi u...

Bilansna ravnoteža konta nefinansijske imovine, dugoročne finansijske imovine i kapitala

Prema propisima budžetskog računovodstva u Republici Srbiji, kada je reč o evidentiranju poslovnih promena u vezi sa nefinansijskom i finansijskom imovinom i kapitalom, neophodno...

Osvrt na sadržinu konta kategorija 330000 – Dobiti koje su rezultat promene...

Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 20/2007 … i 20/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik...