TEKUĆE I KAPITALNO ODRŽAVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI...

Uvodne napomene Tekuće i kapitalno održavanje sredstava za rad kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i korisnika sredstava Republičkog...

Popis imovine i obaveza za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava i knjiženje inventurnih...

Popis imovine i obaveza kod korisnika javnih sredstava jedna je od najvažnijih pripremnih aktivnosti koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja kod korisnika budžetskih sredstava i...

Kontrolna lista budžetske inspekcije

U ovom tekstu objašnjena je kontrolna lista budžetske inspekcije Ministarstva finansija – Kontrolna lista materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, KL-001-03/01. SEPTEMBAR 2019....

Pripremanje i dostavljanje kvartalnog izveštaja o javnim nabavkama za period april–jun 2017. godine

U skladu sa članom 132. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 – u daljem tekstu: Zakon),...

PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA...

Predmet razmatranja u nastavku teksta su pripremne radnje u vezi sa sastavljanjem finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji poslovne knjige vode prema Kontnom planu...

Kontrolna lista – planiranje i izvršavanje budžeta za 2019. godinu

U ovom tekstu biće predstavljena Kontrolna lista – Planiranje i izvršavanje budžeta za 2019. godinu, šifra: KL-015-01/01. U njoj su data pitanja koja se...

Budžetska inspekcija – kontrola primene Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

Primena Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru počela je od obračuna plate odnosno zarade za mesec oktobar 2012. godine, tako da će...

Preporuke interne revizije u sistemu javnih nabavki kod korisnika javnih sredstava

Uvod Interna finansijska kontrola u javnom sektoru predstavlja sveobuhvatan i inovativan pristup upravljanju u javnom sektoru, koji podrazumeva kombinaciju instrumenata za efikasno i efektivno upravljanje...

Finansiranje delatnosti osnovnih škola – transferi sa različitih nivoa vlasti i prihodi po osnovu...

Finansiranje i nadzor nad radom osnovnih škola uređeni su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o osnovnom obrazovanju, Zakonom o budžetskom sistemu,...

Specifičnosti u računovodstvu zdravstvenih ustanova sa posebnim osvrtom na privremene situacije

U slučaju kapitalnih investicionih projekata koji se odnose pre svega na usluge, tj. radove na izgradnji, sanaciji objekta, montaži prateće opreme i dr., zbog...

Ko su korisnici javnih sredstava i koga kontroliše budžetska inspekcija

Uvodni deo – najava tema iz ciklusa „Budžetska inspekcija”   Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija, koja je organizovana kao odeljenje u okviru Sektora za budžetsku inspekciju kojim...

Smeštaj i ishrana učenika i studenata sa stanovišta zakonskih propisa i računovodstvene evidencije

Kada se osvrnemo na celokupnu zakonsku regulativu u vezi sa učeničkim i studentskim standardom, može da se konstatuje da je zadovoljavajuće rešena, kao i...