EVIDENTIRANJE SREDSTAVA OD „RODITELJSKOG DINARA” U USTANOVAMA OBRAZOVANJA

Zakonska regulativa Za finansiranje pojedinih aktivnosti koje su definisane nastavnim planovima i programima u  predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, vrši se prikupljanje novčanih sredstava...

OBRAČUN ISPRAVKE VREDNOSTI NEFINANSIJSKE IMOVINE KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KOD KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA...

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 3) Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006) propisano je da direktni i...

TEKUĆE I KAPITALNO ODRŽAVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI...

Uvodne napomene Tekuće i kapitalno održavanje sredstava za rad kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i korisnika sredstava Republičkog...

ZAKLJUČAK POSLOVNIH KNJIGA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ZA 2016. GODINU I ČUVANJE RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA

ZAKLJUČAK POSLOVNIH KNJIGA U skladu sa članom 17. Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/03 i 12/06 – u daljem tekstu:...

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2016. GODINU

U skladu sa Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih...

UTVRĐIVANJE I EVIDENTIRANJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA

- Utvrđivanje spiska korisnika javnih sredstava na kraju budžetske 2016. godine Uvod Korisnici javnih sredstava svoje poslovanje obavljaju preko podračuna na kojima se vode sredstva za...

SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE TROMESEČNIH PERIODIČNIH IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA, ODNOSNO FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD...

Shodno članu 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006, u daljem tekstu: Uredba) propisana je obaveza tromesečnog sastavljanja i dostavljanja...

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU PREMA PROPISIMA BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA

Prema članu 13. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016, 49/2016 i 107/2016 – u...

USAGLAŠAVANJE POSLOVNIH KNJIGA I PROVERA BILANSNIH POZICIJA PRE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH...

Uvodne napomene U skladu sa članom 18. stav 1. Urebe o budžetskom  računovodstvu(„Sl. glasnik RS”, broj 125/2003 i 12/2006 – u daljem tekstu: Uredba) budžetski...

Uspostavljanje bilansne ravnoteže između imovine i kapitala prema Kontnom planu za budžetski sistem

Kada je reč o evidentiranju poslovnih promena u vezi sa nefinansijskom i finansijskom imovinom i kapitalom, prema propisima o budžetskom računovodstvu u Republici Srbiji,...

Utvrđivanje poreza na dobit kod nedobitnih organizacija za 2015. godinu

Nedobitna organizacija dužna je da vodi evidenciju o prihodima i rashodima, da podnese poreski bilans i poresku prijavu. Propisani su i uslovi koje treba...

KONSOLIDOVANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN...

Zakonska regulativa Sastavljanje i podnošenje konsolidovanih godišnjih izveštaja korisnika javnih sredstava koji primenjuju kontni plan za budžetski sistem, za 2016. godinu, sprovodi se...