Postupak registracije ogranaka – procedura, uslovi, nadležni organi

Izmenama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 44/2018) promenjene su odredbe koje se tiču registracije ogranaka domaćeg pravnog lica. Zakon je stupio...

Elektronsko poslovanje – regulativa i praksa

Cilj ovog teksta je kratak osvrt na zakonodavni okvir koji reguliše elektronsko poslovanje u zemlji, kao i da ukaže na neke novine koje je...

Pravni posao kompenzacije u uslovima blokade računa učesnika nije ništav – pravna shvatanja Vrhovnog...

Pravno shvatanje o ništavosti pravnog posla kompenzacije u uslovima blokade računa učesnika Poslednjih petnaest godina, odnosno od početka primene Zakona o platnom prometu („Sl. list...

Izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju

Uvodne napomene Novousvojene izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju stupile su na snagu 28. aprila 2018. godine, a nekoliko članova primenjivaće se od 1....

Primena programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije u 2018. godini

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016....

Zasnivanje radnog odnosa ili drugo radno angažovanje korisnika penzije

Prema članu 24. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005 … i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon), radni odnos može...

OBAVEZA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2018. GODINU

Skupština Privredne komore Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini („Sl....

IZMENE I DOPUNE PROPISA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, KOJIMA SE OD 1. OKTOBRA 2017....

Guverner Narodne banke Srbije i Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneli su nekoliko izmena postojećih propisa iz oblasti platnog prometa, a sve sa ciljem...

Izmena podzakonskih akata iz oblasti platnog prometa – ukidanje upotrebe pečata u platnom...

Iako je Narodna banka Srbije još 2014. godine donošenjem Zakona o platnim uslugama i usvajanjem pratećih podzakonskih akata i faktički ukinula obaveznu upotrebu pečata...

RACIONALIZACIJA BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ZA 2017. GODINU

Vlada Republike Srbije donela je ODLUKU o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne Pokrajine Vojvodine...

Pripremanje i dostavljanje kvartalnog izveštaja o javnim nabavkama za period april–jun 2017. godine

U skladu sa članom 132. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 – u daljem tekstu: Zakon),...