Postupak registracije ogranaka – procedura, uslovi, nadležni organi

Izmenama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 44/2018) promenjene su odredbe koje se tiču registracije ogranaka domaćeg pravnog lica. Zakon je stupio...

PLAĆANJE ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE OD 1. JANUARA 2017. GODINE – prva uplata članarine...

Prema Zakonu o privrednim komorama („Sl. glasnik RS”, broj 112/2015, u daljem tekstu: Zakon), od 1. januara 2017. godine su članovi Privredne komore Srbije...

Elektronsko poslovanje – regulativa i praksa

Cilj ovog teksta je kratak osvrt na zakonodavni okvir koji reguliše elektronsko poslovanje u zemlji, kao i da ukaže na neke novine koje je...

Kako jednostavnije, jeftinije i brže izvoziti robu koristeći poštanski saobraćaj?

Poslovna zajednica dugo je ukazivala na potrebu da se po ugledu na druge zemlje i u Republici Srbiji omogući jednostavniji izvoz robe niske vrednosti...

OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU U 2017. GODINI

Uslovi za sticanje prava na penziju utvrđeni su odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS,...

Primena programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije u 2018. godini

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016....

Korišćenje bankarskih garancija kao vida obezbeđenja u postupku tranzita

Preko bankarske garancije se najlakše i najbrže ostvaruje naplata neplaćenog carinskog duga jer u slučaju da carinski dužnik ne izvrši odgovarajuću uplatu, Uprava carina...

Ovlašćeni privredni subjekat kao odgovor na izazove koje porast međunarodnog terorizma stavlja pred učesnike...

Kao najbolje rešenje problema porasta međunarodnog terorizma nametnula se ideja o neophodnosti sofisticirane primene sistema analize i upravljanja rizikom pri sprovođenju carinskih i drugih...

Izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju

Uvodne napomene Novousvojene izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju stupile su na snagu 28. aprila 2018. godine, a nekoliko članova primenjivaće se od 1....

Šta to muči… učesnike u carinskom postupku?

Početak obavezne primene Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema na strani uvoznika, izvoznika, carinskih posrednika, vozara i skladištara otvara nove dileme o načinu dalje organizacije dosadašnjeg načina...

Strateška promena obavljanja carinskog postupka u Republici Srbiji

Uprava carina je već započela konkretne aktivnosti koje se sastoje u uvođenju elektronskog poslovanja u određene segmente carinskih postupaka, a istovremeno planira i preduzima...

IZMENE I DOPUNE PROPISA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, KOJIMA SE OD 1. OKTOBRA 2017....

Guverner Narodne banke Srbije i Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneli su nekoliko izmena postojećih propisa iz oblasti platnog prometa, a sve sa ciljem...