Naslovna Porezi Stranica 2

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Najčešća pitanja i nedoumice u praksi prilikom primene propisa kojima je uređena materija poreza...

U drugom od tri teksta posvećenih ovoj temi biće obrađene sledeće situacije koje stvaraju nedoumice u praksi: razlika između (finansijskog) bonusa i popusta, registracija...

Odložena poreska sredstva i obaveze

Odloženi poreski prihodi i odloženi poreski rashodi utvrđuju se u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 12 (MRS 12 – Porez na dobit). Pomenuti standard...

Najčešća pitanja i nedoumice u praksi u vezi sa primenom propisa kojima je uređena...

U prvom od tri teksta biće obrađeno nekoliko specifičnih situacija koje stvaraju nedoumice u praksi, i to: ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza, deljenje...

Novi obrazac PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica

Nakon izmena u Zakonu o porezu na dobit od 8. decembra 2018. godine ostala je otvorena dilema kako će poreski obveznici prilikom sastavljanja poreskog...

Nova izmena Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije...

Izmenama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe 28. decembra 2018. godine propisani su novi obrasci...

Izmene u obrascu PDP – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na...

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica izmenjen je 8. februara 2019. godine, a propisan je i novi obrazac...

Sastavljanje poreskog bilansa na obrascu KPB i podnošenje poreske prijave za 2018. godinu –...

Dostavljanje konsolidovanih poreskih izveštaja je zakonska mogućnost data kompanijama koje imaju povezana lica. Poresko konsolidovanje je pravo, a ne obaveza firmi, za razliku od...

Stalna poslovna jedinica – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBPJ i poreske prijave na...

Poreski bilans i poresku prijavu za 2018. godinu stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika dostavlja nadležnom poreskom organu elektronskim putem najkasnije do 1. jula 2019....

Nedobitne organizacije – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBN 1 i poreske prijave na...

Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2018. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti...

Sastavljanje Poreskog bilansa obveznika poreza na dohodak od samostalne delatnosti na obrascu PB 2...

Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2018. godinu jeste 15. mart 2019. godine. Poreski bilans sastavljaju preduzetnici koji vode poslovne...

Obračun poreske amortizacije za 2018. godinu

Kao rashod u poreskom bilansu priznaje se amortizacija obračunata po poreskim propisima. Pri tome nije značajna amortizacija iskazana u poslovnim knjigama (računovodstvena amortizacija) jer...

Ispravak vrednosti i otpis potraživanja u poreskom bilansu za 2018. godinu

Poresko priznavanje prihoda i rashoda može da se razlikuje od računovodstvenog. Sa aspekta ispravka vrednosti i otpisa potraživanja, Zakon o porezu na dobit definiše...