Naslovna Porezi Stranica 3

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Utvrđivanje konačne poreske obaveze za 2018. godinu i akontacije za 2019. godinu (UVOD)

Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2018. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti...

Novi Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za...

Usvojen je 28. decembra 2018. godine Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za...

Novosti od 1. 1. 2019. godine: Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Od 1. 1. 2019. godine počinju da se primenjuju Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Indonezijom i Ugovor sa Republikom San Marino, a...

Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

- primena u stalnim poslovnim jedinicama -  Dobit preduzeća države ugovornice oporezuje se samo u toj državi, osim ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi...

IZMENE ZAKONA O PDV-U KOJE SE PRIMENJUJU OD 1. JANUARA 2019. GODINE

(podsetnik)  U cilju pravilne primene Zakona o PDV-u podsećamo obveznike PDV-a na izmene i dopune Zakona o PDV-u izvršene u 2017. i 2018. godini, koje...

OBAVEZE PO OSNOVU AKCIZA I PDV-A NA RASHOD I MANJAK DOBARA UTVRĐEN GODIŠNJIM POPISOM

Propisima iz oblasti računovodstva neposredno se uređuje obaveza popisa imovine i obaveza, ali se prilikom vršenja popisa, a naročito prilikom knjiženja rezultata popisa moraju...

OBAVEZE OBVEZNIKA PDV-A NA KRAJU 2018. GODINE

Istekom kalendarske godine, a u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014...

IZMENE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 – u daljem tekstu: ZPPPA) stupio je...

NOVINE U ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

U okviru aktivnosti na sprovođenju mera ekonomske reforme u skladu sa ekonomskom i socijalnom politikom Vlade, Narodna skupština Republike Srbije donela je i Zakon...

NOVINE U ZAKONU O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 –...

NOVINE U ZAKONU O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na decembarskoj sednici Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a izmena je...

Odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje se primenjuju od 1. 1....

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 30/2018 – u daljem tekstu: Izmene Zakona), koji je...