Naslovna Porezi Stranica 3

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Novi obrazac PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica

Nakon izmena u Zakonu o porezu na dobit od 8. decembra 2018. godine ostala je otvorena dilema kako će poreski obveznici prilikom sastavljanja poreskog...

Nova izmena Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije...

Izmenama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe 28. decembra 2018. godine propisani su novi obrasci...

Izmene u obrascu PDP – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na...

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica izmenjen je 8. februara 2019. godine, a propisan je i novi obrazac...

Sastavljanje poreskog bilansa na obrascu KPB i podnošenje poreske prijave za 2018. godinu –...

Dostavljanje konsolidovanih poreskih izveštaja je zakonska mogućnost data kompanijama koje imaju povezana lica. Poresko konsolidovanje je pravo, a ne obaveza firmi, za razliku od...

Stalna poslovna jedinica – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBPJ i poreske prijave na...

Poreski bilans i poresku prijavu za 2018. godinu stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika dostavlja nadležnom poreskom organu elektronskim putem najkasnije do 1. jula 2019....

Nedobitne organizacije – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBN 1 i poreske prijave na...

Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2018. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti...

Sastavljanje Poreskog bilansa obveznika poreza na dohodak od samostalne delatnosti na obrascu PB 2...

Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2018. godinu jeste 15. mart 2019. godine. Poreski bilans sastavljaju preduzetnici koji vode poslovne...

Obračun poreske amortizacije za 2018. godinu

Kao rashod u poreskom bilansu priznaje se amortizacija obračunata po poreskim propisima. Pri tome nije značajna amortizacija iskazana u poslovnim knjigama (računovodstvena amortizacija) jer...

Ispravak vrednosti i otpis potraživanja u poreskom bilansu za 2018. godinu

Poresko priznavanje prihoda i rashoda može da se razlikuje od računovodstvenog. Sa aspekta ispravka vrednosti i otpisa potraživanja, Zakon o porezu na dobit definiše...

Sastavljanje Poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica za 2018. godinu i...

Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2018. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti...

Sastavljanje poreskog bilansa za 2018. godinu na obrascu PB 1

Oporeziva dobit se utvrđuje u poreskom bilansu na način propisan Zakonom i podzakonskim aktima, odnosno obveznicima se priznaju rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha...

Obračun i knjiženje konačne obaveze za porez na dobit za 2018. godinu i obračun...

Pre sastavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu neophodno je sastaviti poreski bilans i poresku prijavu, jer u finansijske izveštaje mora da se unese stvarni...