Naslovna Porezi Stranica 3

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

OBAVEZE OBVEZNIKA PDV-A NA KRAJU 2018. GODINE

Istekom kalendarske godine, a u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014...

IZMENE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 – u daljem tekstu: ZPPPA) stupio je...

NOVINE U ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

U okviru aktivnosti na sprovođenju mera ekonomske reforme u skladu sa ekonomskom i socijalnom politikom Vlade, Narodna skupština Republike Srbije donela je i Zakon...

NOVINE U ZAKONU O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 –...

NOVINE U ZAKONU O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na decembarskoj sednici Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a izmena je...

Odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje se primenjuju od 1. 1....

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 30/2018 – u daljem tekstu: Izmene Zakona), koji je...

Izmene u načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte,...

Opšta pravila o pravu na refakciju Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. t. 3) i 5) Zakona o...

Podsetnik za poreski tretman poklona za Novu godinu i Božić

Osnov za davanje poklona U članu 119. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005… i 113/2017) utvrđeno je da deci zaposlenog starosti...

Obavljanje ugostiteljske delatnosti – primena PDV-a, poslovne knjige i evidentiranje prometa

Obavljanje ugostiteljske delatnosti regulisano je Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – drugi zakon, 93/2012 i 84/2015 – u daljem tekstu: Zakon), kao i: - Uredbom o visini...

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada iz radnog odnosa

Do sada zaključeni ugovori između Republike Srbije i drugih država ugovornica o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu: UIDO) u članu 15. Radni odnos/Nesamostalne...

Novine u načinu vođenja poslovnih knjiga i roku za podnošenje poreske prijave kod preduzetnika...

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017) izvršeno je nekoliko značajnih izmena koje su stupile...

Prijavljivanje poslovnih prostorija u kojima se skladište dobra ili obavlja registrovana delatnost

Odredbama člana 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005,...