Naslovna Porezi Stranica 3

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Sastavljanje Poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica za 2018. godinu i...

Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2018. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti...

Sastavljanje poreskog bilansa za 2018. godinu na obrascu PB 1

Oporeziva dobit se utvrđuje u poreskom bilansu na način propisan Zakonom i podzakonskim aktima, odnosno obveznicima se priznaju rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha...

Obračun i knjiženje konačne obaveze za porez na dobit za 2018. godinu i obračun...

Pre sastavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu neophodno je sastaviti poreski bilans i poresku prijavu, jer u finansijske izveštaje mora da se unese stvarni...

Utvrđivanje konačne poreske obaveze za 2018. godinu i akontacije za 2019. godinu (UVOD)

Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2018. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti...

Novi Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za...

Usvojen je 28. decembra 2018. godine Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za...

Novosti od 1. 1. 2019. godine: Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Od 1. 1. 2019. godine počinju da se primenjuju Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Indonezijom i Ugovor sa Republikom San Marino, a...

Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

- primena u stalnim poslovnim jedinicama -  Dobit preduzeća države ugovornice oporezuje se samo u toj državi, osim ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi...

IZMENE ZAKONA O PDV-U KOJE SE PRIMENJUJU OD 1. JANUARA 2019. GODINE

(podsetnik)  U cilju pravilne primene Zakona o PDV-u podsećamo obveznike PDV-a na izmene i dopune Zakona o PDV-u izvršene u 2017. i 2018. godini, koje...

OBAVEZE PO OSNOVU AKCIZA I PDV-A NA RASHOD I MANJAK DOBARA UTVRĐEN GODIŠNJIM POPISOM

Propisima iz oblasti računovodstva neposredno se uređuje obaveza popisa imovine i obaveza, ali se prilikom vršenja popisa, a naročito prilikom knjiženja rezultata popisa moraju...

OBAVEZE OBVEZNIKA PDV-A NA KRAJU 2018. GODINE

Istekom kalendarske godine, a u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014...

IZMENE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 – u daljem tekstu: ZPPPA) stupio je...

NOVINE U ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

U okviru aktivnosti na sprovođenju mera ekonomske reforme u skladu sa ekonomskom i socijalnom politikom Vlade, Narodna skupština Republike Srbije donela je i Zakon...