Naslovna Porezi Stranica 3

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Komentar izmena i dopuna Zakona o PDV-u

Zakon o izmena i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost objavljen je u „Službenom glasniku RS” broj 72/2019, a stupio je na snagu...

Usluge pružene elektronskim putem sa aspekta PDV-a

Mesto prometa usluga u sistemu PDV-a od posebnog je značaja jer se na taj način određuje da li promet podleže oporezivanju ili ne. Osim...

Usluge posredovanja sa aspekta PDV-a

Posredovanje ima karakter usluge koja je predmet oporezivanja PDV-om ukoliko su ispunjeni sledeći opšti uslovi: posrednik je obveznik PDV-a koji pruža usluge posredovanja u...

Utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu – akti jedinica lokalne samouprave donose se...

Obračun i naplata poreza na imovinu u isključivoj je nadležnosti lokalnih samouprava – opština i gradova. Zato su pripreme za utvrđivanje politike sprovođenja oporezivanja...

KRATKE TEME: Primeri unosa u obrazac POPDV

Premija osiguranja Pitanje: Kada se u POPDV obrazac unosi faktura za osiguranje nepokretnosti ili pokretnosti – po datumu izdavanja računa ili po isteku perioda osiguranja? Datum...

Likvidacija i stečaj sa aspekta primene propisa kojima se uređuje PDV

Likvidacija društva predstavlja oblik prestanka privrednog društva koja se sprovodi kada privredno društvo ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza. Likvidacija ima...

Poreski tretman subvencija, podsticaja i novčanih sredstava nazvanih subvencijama sa aspekta primene propisa kojima...

Ako novčana sredstva (subvencije) koja se dodeljuju obvezniku PDV-a predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara ili usluga koji vrši ovaj obveznik PDV-a...

KRATKE TEME: Pitanja pretplatnika u vezi sa iskazivanjem podataka u obrascu POPDV

Izvršen je privremeni uvoz mašine radi vršenja usluge remonta. U koje polje POPDV obrasca iskazujemo vrednost izvršene usluge?  Odgovor: Na osnovu datih informacija zaključujemo da je...

Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – utvrđivanje poreza

U članku je obrađena tematika utvrđivanja poreza, pri čemu je poseban akcenat stavljen na metode procene poreske osnovice i evidentiranje iznosa poreske obaveze od...

KRATKE TEME: Autorski honorar isplaćen preko nerezidentnog posrednika

U slučaju kada rezidentno pravno lice, obveznik PDV-a, ima zaključen ugovor sa nerezidentnim licem o pružanju usluge/angažmana izvođača umetničkog programa, nerezidentno pravno lice za...

KRATKE TEME: Uslovi za refakciju PDV-a stranom obvezniku

U skladu sa članom 4. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik...

Poreske obaveze prilikom primanja i davanja donacija

Donacija je reč latinskog porekla, čije je značenje u srpskom jeziku darovanje ili poklanjanje, a može da se tumači i kao akt o poklanjanju....