Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

KRATKE TEME: Šta donosi novi Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave...

Vlada Republike Srbije, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije i reprezentativni sindikat – Sindikat uprave Srbije, kao učesnici, zaključili...

KRATKE TEME: Šta donosi novi Poseban kolektivni ugovor za državne organe sa aspekta plate,...

Vlada i reprezentativni sindikati koji su osnovani za teritoriju Republike Srbije – Sindikat uprave Srbije, Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije i Sindikat...

KRATKE TEME: Doprinosi za osnivača i zakonskog zastupnika društva koji je nerezident

Svojstvo osiguranika obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja stranog državljanina koji obavlja ugovorene poslove u Republici Srbiji zavisi od postojanja ili nepostojanja sporazuma o socijalnom...

Rad stranaca u Republici Srbiji

Svi stranci koji rade u Republici Srbiji moraju da imaju odobrenje privremenog boravka i radnu dozvolu, a osnove za dobijanje istih mogu da budu...

Ostvarivanje prihoda od nepokretnosti i njihovo oporezivanje

Prihodima od nepokretnosti smatraju se prihodi koje obveznik ostvari izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti, u skladu sa ugovorom o zakupu između zakupodavca i...

Isplate zaposlenima povodom korišćenja godišnjeg odmora

Kada koristi godišnji odmor, zaposleni odsustvuje sa rada, a umesto zarade ostvaruje naknadu zarade. Takođe, radi pokrića dela troškova godišnjeg odmora, zaposleni ostvaruje pravo...

Isplata jubilarnih nagrada kod poslodavaca u javnom sektoru u 2019. godini

Prema članu 17. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, u budžetskoj 2019. godini neće se vršiti obračun i isplata poklona u novcu,...

Aktuelno: Tumačenje Poreske uprave Republike Srbije u vezi sa kontrolom ispunjenosti uslova za priznavanje...

Poreska uprava Republike Srbije odgovorila je Privrednoj komori Srbije na zahtev za tumačenje u vezi sa kontrolom ispunjenosti uslova za priznavanje isplate troškova zaposlenih...

Novo mišljenje Ministarstva finansija o načinima dokumentovanja troškova prevoza zaposlenih za dolazak na rad...

Mišljenje Ministarstva finansija br. 401-00-02148/2019-16 od 5. 6. 2019: „Razmotrili smo vaš zahtev koji ste uputili ovom ministarstvu, i s tim u vezi, a imajući...

Privremena sprečenost za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće prema...

Privremena sprečenost za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće (dalje: održavanje trudnoće) jeste vid sprečenosti za rad, odnosno bolovanja, koje...

Prekovremeni i dopunski rad u novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti – regulativa i obračun

Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS”, br. 25/2019 od  3. 4. 2019. godine, stupio na snagu 11. 4. 2019. godine – dalje:...

Obračun zarade korisnika penzije u skladu sa novim Zakonom o zdravstvenom osiguranju

Saglasno odredbama Zakona o radu, poslodavac može da zaključi ugovor o radu, odnosno da zasnuje radni odnos sa korisnikom starosne ili porodične penzije. Takva...