Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

Isplate zaposlenima i preduzetnicima za vreme vršenja vojne obaveze u rezervnom sastavu

Uvod   Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze („Sl. glasnik RS”, br. 104/2018 – u daljem...

Informacija: Izmene Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvo – plate, naknade plata i druga...

U poglavlju Posebnog ugovora za zdravstvo koje se odnosi na plate, naknade plata i druga primanja predviđene su značajne novine, odnosno uvođenje novih i...

Novi neoporezivi iznosi za određena primanja zaposlenih i drugih lica – od 1. februara...

Usklađeni iznosi primanja navedenih u ovom članku objavljeni su u „Službenom glasniku RS” br. 4/2019, a primenjuju se od 1. februara 2019. godine. U...

Do 31. januara 2019. poreski obveznici moraju izdati potvrdu plaćenom porezu po odbitku

U obrazac PPP-PO unose se podaci o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku, izvršenim u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine, bez obzira...

REGULATIVA PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU U 2019. GODINI

Narodna skupština Republike Srbije završila je svoju Četvrtu sednici Drugog redovnog zasedanja 7. decembra 2018. godine sa preko 60 usvojenih tačaka dnevnog reda, a...

NOVI ELEMENTI ZA OBRAČUN ZARADA U 2019. GODINI

Poslednje izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (objavljene u „Službenom glasniku RS” broj 95/2018 od 8. 12. 2018. godine) donele su izmene...

Novine u određivanju osnovice plata, zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

- primena Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod javnih preduzeća -   Zakon o izmenama...

Zakonsko utvrđivanje najvišeg iznosa mesečne naknade zarade za vreme nege novorođenog deteta

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 i 50/2018 – u daljem tekstu: Zakon) utvrđuje da zaposleni kod pravnih...

Ostvarivanje prava na starosnu penziju u 2019. godini

Uslovi za sticanje prava na penziju utvrđeni su odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 34/2003… i 73/2018 – u...

Odsustvo i isplate zaposlenima povodom novogodišnjih i božićnih praznika

U narednom periodu očekuju se sledeći dani praznika u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, br....

Prestanak radnog odnosa i ostvarivanje prava na novčanu naknadu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje

Poslednjim izmenama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (objavljenim u „Službenom glasniku RS” br. 113/2017 od 17. 12. 2017) bitnije je promenjen...

Fiskalni efekti novog zapošljavanja kod novoosnovanih pravnih lica od 1. oktobra 2018. godine

Osnovna zakonska rešenja Prema istovetnim odredbama: - člana 21đ stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 113/2017 – u...