Zarade, plate i druga primanja

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

Isplata jubilarnih nagrada kod poslodavaca u javnom sektoru u 2019. godini

Prema članu 17. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, u budžetskoj 2019. godini neće se vršiti obračun i isplata poklona u novcu,...

Aktuelno: Tumačenje Poreske uprave Republike Srbije u vezi sa kontrolom ispunjenosti uslova za priznavanje...

Poreska uprava Republike Srbije odgovorila je Privrednoj komori Srbije na zahtev za tumačenje u vezi sa kontrolom ispunjenosti uslova za priznavanje isplate troškova zaposlenih...

Novo mišljenje Ministarstva finansija o načinima dokumentovanja troškova prevoza zaposlenih za dolazak na rad...

Mišljenje Ministarstva finansija br. 401-00-02148/2019-16 od 5. 6. 2019: „Razmotrili smo vaš zahtev koji ste uputili ovom ministarstvu, i s tim u vezi, a imajući...

Privremena sprečenost za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće prema...

Privremena sprečenost za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće (dalje: održavanje trudnoće) jeste vid sprečenosti za rad, odnosno bolovanja, koje...

Prekovremeni i dopunski rad u novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti – regulativa i obračun

Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS”, br. 25/2019 od  3. 4. 2019. godine, stupio na snagu 11. 4. 2019. godine – dalje:...

Obračun zarade korisnika penzije u skladu sa novim Zakonom o zdravstvenom osiguranju

Saglasno odredbama Zakona o radu, poslodavac može da zaključi ugovor o radu, odnosno da zasnuje radni odnos sa korisnikom starosne ili porodične penzije. Takva...

Obračun zarada zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo

Zakonom o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti uređuju se prava zaposlenih koji se upućuju na privremeni rad...

Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanje prema novom Zakonu o...

Donošenjem novog Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS” broj 25/2019 od 3. 4. 2019, stupio na snagu 11. 4. 2019. godine – dalje:...

Odsustvo sa rada i isplate zaposlenima povodom predstojećih praznika u mesecu aprilu i maju

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011 – dalje: Zakon), u...

Novina u našoj praksi – isplata naknade za radno angažovanje na sezonskim poslovima

Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, koji je u primeni od 7. 1. 2019. godine, uređuje pojednostavljen način radnog...

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu – podnošenje do...

Godišnji porez na dohodak utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana. Krajnji...

Isplata dividendi akcionarima – rezidentima i nerezidentima – po godišnjem računu za 2018. godinu

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizlaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, srazmerno broju...